Skip to content

Beweeg saam met God

October 20, 2010

Beweeg saam met God – deur Timothy Kieswetter

Ons einddoel is om soos Jesus te wees.

Om saam met God te beweeg is ʼn eer en ʼn voorreg. Om op Sy bevel ag te gee is die rede vir ons bestaan. Om die Almagtige te ken en te dien is darem wonderlik! God is nie daar om ons gebede te beantwoord nie, ons is daar om God se bevele uit te voer. Gaan kyk maar in die Bybel hoe die Israeliete op ʼn stadium God slaafs nagevolg het.

Terwyl hulle deur die Sinai woestyn getrek het, was hulle deur ʼn wolk begelei. Die wolk was ʼn sigbare teken van die teenwoordigheid van die God. Die wolk het ook bepaal hoe lank hulle op ʼn plek vertoef en wanneer en waarheen hulle getrek het. Lees dit gou self:

Numeri 9:15 En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die Getuienis oordek, en in die aand was dit oor die tabernakel soos ʼn gedaante van vuur, tot die môre toe. So was dit altyddeur: die wolk het dit oordek, en snags ʼn gedaante van vuur. En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek; en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laer opgeslaan — volgens die bevel van die HERE het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die HERE laer opgeslaan; al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laer gestaan.

En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die HERE waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtyds was die wolk net ʼn paar dae oor die tabernakel — volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek. En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre — as die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek; of by dag of by nag — as die wolk optrek, het hulle weggetrek; of ná twee dae of ʼn maand of langer — as die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel in die laer gestaan en nie weggetrek nie; en as dit optrek, het hulle weggetrek.

Volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die HERE in ag geneem volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses.

Hulle was nie voor die tyd ingelig wanneer hulle moes trek nie. Al hoe hulle geweet het wat God wou hê, was om die wolk dop te hou. God is altyd aan die beweeg. Hy is gedurig besig om ons van heerlikheid tot heerlikheid te lei. God  het baie meer vir ons beplan as wat ons ooit kan bid of dink. In Hebreërs 12:2 lees ons die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.God nooi ons uit om saam met Hom die pad te loop. Hy sal die leidsman wees, ons moet net op Hom vertrou en Hom volg.

Bedags het ʼn wolk die Israeliete teen die son beskerm en snags het  ʼn vuurkolom hulle bedek. Vir 40 jaar lank het God hulle só gelei en beskerm, ongeag of hulle gehoorsaam of ongehoorsaam was. God bly getrou, al is ons ontrou. Die wolk verteenwoordig verskillende dinge, onder andere die teenwoordigheid van God waarvan ons lees inEksodus 19:9 En die HERE het met Moses gespreek: Kyk, Ek sal in ʼn dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as Ek met jou spreek, en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Want Moses het die woorde van die volk aan die HERE meegedeel.

Terwyl Moses in God se verteenwoordigheid vertoef het, het die Israeliete ʼn goue kalf gemaak om te aanbid. Moses was woedend en het die kliptafels waarop die Wet geskryf was, stukkend gegooi! Hy het weer in moedeloosheid na God gegaan, en God het aan hom verskyn en Sy karakter aan Moses geopenbaar. Moses het God herinner dat Hy ʼn barmhartige God is wat lankmoedig en getrou is.

Eksodus 34:5 En die HERE het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan. En Hy het die Naam van die HERE uitgeroep. En toe die HERE by hom verbygaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.

Wanneer ons in God se teenwoordigheid leef, openbaar God aan ons wie Hy werklik is. Hoe meer ons aan die karakter van God blootgestel word, hoe meer word ons soos Hy. God kom en verlos ons van sonde, siekte en die dood en vervang ons harte van klip met die van vlees.

Kom ons lees verder:

Eksodus 13:21-22 En die HERE het voor hulle uitgetrek, bedags in ʼn wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ʼn vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie.

Die wolk van God is ons gids. In Sy teenwoordigheid dui Hy vir ons die regte pad aan. God weet waarheen Hy met ons op pad is. Jesus het niks gedoen of gesê wat Hy nie by die Vader gehoor of gesien het nie. Toe Lazarus siek was, het Jesus getalm totdat God Hom na Lazarus se graf gelei het. Jesus was in pas met Sy Vader.

God het die Israeliete uit die hande van die Egiptenare verlos. Egipte is ʼn tipe van die wêreld en Faro die vyand. Nadat Faro hulle laat gaan het, was hy spyt en wou hulle met alle mag weer terug hê. Wanneer God ons van die mag van sonde bevry en ons uit Egipte ruk, probeer die vyand alles in sy vermoë om ons weer in sy mag te kry en ons te bind.

God het hulle uitgelei terwyl die vyand kort op hulle hakke was om hul weer gevangene te neem. Mens sou dink dat die klomp Jode dankbaar sal wees! In plaas daarvan dat hulle God gedank en geloof het vir Sy wonderdade, het hulle gekla en plannetjies beraam om na Egipte terug te gaan.

Ons as kinders van God doen vandag nog dieselfde. Sommige Christene sê dat hulle finansieel beter af was toe hulle in die wêreld was. Finansies is die een area waarin God ons oproep om Hom op die proef te stel om vir ons te voorsien. Moses het by hulle gepleit om kalm en rustig te raak. Hy het hulle verseker dat God hulle permanent sal verlos en na ʼn land van oorvloed sal neem. Al wat hulle moes doen was om God te volg en sover as moontlik van Egipte af weg te kom.

Dis belonend om God te vertrou! Lees gou hier:  Eksodus 15:8 En die HERE het die hart van Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur ʼn hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg — al Farao se perde en strydwaens, sy ruiters en sy leërmag — en hulle ingehaal terwyl hulle in die laer gestaan het by die see by Pi-Hágirot, voor Baäl-Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan; en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die HERE geroep.  En hulle het vir Moses gesê: Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het?

Is dít nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie: Laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.  Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.  Toe vra die HERE vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek.

Toe die volk God gehoorsaam, het die wolk van God se teenwoordigheid tussen hulle en die vyand kom staan. God maak die onmoontlike moontlik! Die vyand was slegs ʼn paar tree agter hulle, maar kon hulle nie aanraak nie as gevolg van God se teenwoordigheid:

Eksodus 14:19 En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan; so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die HERE het deur ʼn sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle ʼn muur aan hul regter — en aan hul linkerkant.

Die wolk was ook verteenwoordigend van God se wil en tydsberekening. In Eksodus 40 beveel God vir Moses om die tabernakel op die eerste dag van die eerste maand te bou. Eers toe Moses die taak volgens God se voorskrif voltooi het, het die wolk van Sy teenwoordigheid die tempel binne gegaan: Eksodus 40:33 — Hy het ook die voorhof opgerig, rondom die tabernakel en die altaar, en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die HERE het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die HERE die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte; maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van die HERE was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte.

Eers wanneer ons die nodige voorbereiding gedoen het, sal God opdaag. Hy daag nie toevallig op nie. Ons moet ons hart voorberei vir God, ons lewens in verootmoediging voor Hom neerlê. Habakuk 1:13sê –  U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie — waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?

Gedurende die Ou Testamentiese tyd, kon niemand net sommer in God se teenwoordigheid verskyn nie. Nie eens Aäron, wat die Hoëpriester was, kon dit enige tyd doen nie. Levitikus 16:1 En die HERE het met Moses gespreek ná die dood van die twee seuns van Aäron, wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die HERE nader gekom het; en die HERE het aan Moses gesê: Spreek met jou broer Aäron dat hy nie te eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie; want Ek verskyn in die wolk op die versoendeksel.

Aäron moes voldoen het aan sekere voorwaardes voordat hy die Allerheiligste kon betree het. Levitikus 16:3 Hiermee moet Aäron in die heiligdom ingaan: met ʼn jong bul as sondoffer en ʼn ram as brandoffer. Hy moet ʼn heilige linnerok aantrek en ʼn linnebroek moet oor sy vlees wees en met ʼn linnegordel moet hy hom gord en ʼn linne tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere; en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy twee bokramme as sondoffer en een ram as brandoffer neem.
Dan moet Aäron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen.

Hy moet ook die twee bokke neem en hulle voor die aangesig van die HERE stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aäron moet oor die twee bokke die lot werp, een lot vir die HERE en een lot vir Asásel. Dan moet Aäron die bok aanbring waar die lot vir die HERE op gekom het en hom as sondoffer berei;  maar die bok waar die lot vir Asásel op gekom het, moet lewendig voor die aangesig van die HERE gestel word, om oor hom versoening te bewerk deur hom vir Asásel in die woestyn te stuur.  Aäron moet dan die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen: hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die HERE wegneem; daarby twee handevol fyngestampte reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring.

En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die HERE, dat die wolk van die reukwerk die versoendeksel wat op die Getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie.

Moses het vir 40 dae in God se teenwoordigheid op die berg vertoef en tog bly leef soos wat ons lees in Eksodus 40:34 Toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die HERE het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die HERE die tabernakel vervul het.

En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte;  maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek.  Want die wolk van die HERE was bedags op die tabernakel, en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte.

Toe God se teenwoordigheid die tempel vul, kon Moses ook nie ingaan nie. Die rede? Daar is verskillende grade van heerlikheid. Moses kon slegs in een vlak van heerlikheid beweeg. God se heerlikheid is veel dieper as wat ons besef. God het meer fasette as wat ons ooit sal verstaan en ontdek. Die ewigheid sal nie eens lank genoeg wees om al die fasette van God te ontdek nie. Ons sal konstant in verwondering wees oor die heerlikheid van God! Ons het in ons aardse bestaan nie ʼn benul wie God regtig is nie!

Nadat Salomo die tempel gebou het volgens die presiese spesifikasies wat God gegee het, verskyn die wolk van God se teenwoordigheid weer in 1 Konings 8:10 En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die HERE vervul. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.

Dit is duidelik dat daar ʼn spesifieke patroon is vir die verskyning van die wolk van God se teenwoordigheid. As ons die patroon verstaan en getrou navolg, sal Hy verskyn. Moenie jou eie patroon probeer volg nie, hou by die bloudruk van God se patroon. God woon in die tempel wat voorberei is volgens Sy spesifikasies. Hoe kan ons vandag ʼn tempel volgens God se spesifikasie voorberei? Die antwoord is in  Romeine  12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ʼn lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.

As ons wil hê dat God ons moet kom besoek, moet ons leer om diensbaar te wees. Ons moet in gees, siel en liggaam aan God behoort. Dit is God se hartsbegeerte om tussen ons te kom woon. Sy naam is Immanuel, God met ons.  Ons moet as Sy kinders Sy karaktereienskappe weerspieël volgens 2 Korintiërs 3:18 En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ʼn spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

Ons moet  ʼn spieëlbeeld van Jesus Christus wees, net soos wat Jesus die spieëlbeeld van die Vader is. Die priesters in die Ou Testament het heeldag in die tempel gewerk en beweeg. Hulle het die lampe vol olie gehou, nuwe water in die waskom gesit en die offerdiere geoffer. Die enigste skeiding tussen hulle en God was die voorhangsel. God is nooit ver van ons af nie, Hy is naby ons. Die Bybel sê dat die Woord is in ons mond en in ons hart.

Dis interessant om te weet dat die wolk van God se teenwoordigheid op die versoendeksel van die ark in die allerheiligste verskyn het. Jesus het aan die fariseërs gesê om die tempel af te breek en Hy sal dit in drie dae weer herbou. Hulle was omgekrap omdat dit hulle 46 jaar geneem het om die tempel te bou! Jesus antwoord hulle en sê:  Johannes 2:26 Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig. En die Jode sê: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig?

Die Bybel sê inHandelinge 17:24 dat God nie in ʼn tempel bly wat met hande gebou is nie. Met die opstanding het Jesus die Kerk opgerig. Vandag is ons die tempel van God soos geskrywe staan in 1 Korintiërs 12:27 Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Toe Christus gesterf het, het die voorhangsel geskeur en nou kan ons enige tyd na die troon van genade gaan!

Op die berg van verheerliking het die wolk weer verskyn en Petrus was gereed om dadelik weer ʼn  tempel te bou. Die mens is traag om te verstaan dat God nie in mens-gemaakte tempels woon nie. Ons wil gereeld aardse tempels bou vir God om in te woon. Die wolk verskyn op die berg van verheerliking, want die tabernakel (Jesus) was daar. Matteus 17:1 En ná ses dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op ʼn hoë berg in die eensaamheid gebring. En Hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elía in gesprek met Hom.

Toe begin Petrus vir Jesus te sê: Here, dit is goed dat ons hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak: vir U een en vir Moses een en een vir Elía. Terwyl hy nog spreek, oordek ʼn helderligte wolk hulle meteens en daar sê ʼn stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ʼn welbehae het. Luister na Hom!

Jesus het die tabernakel kom bou waarin God wil woon volgens 1 Korintiërs  6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam ʼn tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

Ons is die tempel in wie God woon en Jesus Christus is die ark. Dis dieselfde prinsiep as in die Ou Testament. Sodra die ark op sy plek was, het God opgedaag. Wanneer ons Jesus in ons hart innooi, kom woon God in ons. Sy doel is om ons van heerlikheid tot heerlikheid te lei sodat ons gelykvormig aan die beeld van Jesus sal wees. Wanneer ons in Jesus is, en Sy Woord is in ons, het God  ʼn welbehae in ons. God het ons lief soos ons is, maar Hy het ons te lief om ons te los soos ons is.

Hoe meer ons in Sy teenwoordigheid leef, hoe meer word ons soos Hy. Ons moet ons oë op Hom hou en gretig wees om ons ou lewe af te lê en na nuwe hoogtes saam met Hom te gaan. Wanneer God die pas aangee en ons bewus maak van dit wat ons moet agterlaat, moet ons nie vertoef nie. Ons moet saam met Hom van heerlikheid tot heerlikheid beweeg tot ons die volle gestalte van Christus bereik het. Ons moet die natuurlike vir die bonatuurlike verruil!
Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: