Skip to content

Dank God met jou tiende

October 20, 2010

Dank God met jou tiende – deur Gary Kieswetter

Is jy dankbaar elke aand as jy gaan slaap vir alles wat die Here al in jou lewe gedoen het? Is jy dankbaar vir jou gesin of vir die goeie werk wat jy het? Sê vir God “dankie” deur te gee wat Hom toekom.
As daar nou een vraag op Suid-Afrikaners se lippe is dan is dit: Hoekom moet ek vir God ʼn tiende van my inkomste gee? Die meeste van ons is oortuig dat om tiendes te gee wetties is en nie meer van toepassing is op ons wat in die Nuwe Testament leef nie. Dis ʼn leuen. As dit wetties is, dan móét ek dit doen. As dit genade is, dan wíl ek dit doen. Alles het te doen met gesindheid.
Lees saam met my Genesis 14:18 – En Melgisédek, die koning van Salem, wat ʼn priester van God, die Allerhoogste, was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd is Abram deur God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die tiende van alles.  En die koning van Sodom sê vir Abram: Gee my die mense, maar neem die goed vir uself.

Toe antwoord Abram die koning van Sodom: Ek hef my hand op tot die HERE, God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie: Ek het Abram ryk gemaak. Niks vir my nie! Net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat dié hulle deel neem.

In die tien verse voor hierdie skrif gedeeltes, lees ons dat Lot, Abraham se neef in Sodom gaan woon het. Sodom was deur vyf konings aangeval en hulle het Lot en sy gesin gevangene geneem. Die boodskap het by Abraham uitgekom en hy het besluit om iets aan die situasie te doen. Abraham het onmiddellik Lot te hulp gesnel. Abraham het geen verantwoordelikheid teenoor Lot gehad nie. Inteendeel, toe die land verdeel was, het Lot vir hom die beste deel uitgekies. Daardie land was reeds aan Abraham belowe, maar hy het nie daarteen gestry toe Lot die beste deel vir hom geneem het nie. Lot het die land geneem wat aan Abraham beloof was. Abraham het geweet dat wat God hom beloof het, kan niemand van hom wegneem nie.

In Genesis verskyn daar twee konings aan Abraham. Die een se naam was Melgisedek, die koning van Salem oftewel Jerusalem. Hy was ook die koning van Vrede genoem. Melgisedek het net uit die bloute opgedaag en was ook die priester van God. Melgisedek beteken,my koning is my geregtigheid. Die enigste persoon wat dieselfde profiel as hy het, is Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 7:1 – Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoetgegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;  aan wie Abraham ook ʼn tiende deel van alles gegee het — hy was in die eerste plek, volgens uitleg, koning van die geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede;  sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur.

Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aartsvader, ʼn tiende van die buit gegee het. Nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel ʼn gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem, dit is van hulle broers, ofskoon hulle uit die lendene van Abraham voortgekom het; maar hy wat nie uit húlle sy geslagsregister aflei nie, het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die beloftes geseën.

Nou word sonder enige teëspraak die mindere deur die meerdere geseën.  En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dáár een van wie getuig word dat hy lewe. En, om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee; want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom tegemoetgegaan het.

Jy moet nou onthou dat Abraham 500 jaar voor Moses geleef het. Almal van ons weet dat die wet eers saam met Moses gekom het. Voor Moses se tyd was daar nie ʼn wet gewees nie. Die punt wat ek wil maak, is dat tiendes was daar nog voordat die wet daar was. Tiendes het nie saam met die wet gekom nie, maar saam met die genade. Abraham is die vader van geloof en genade en hy was die eerste persoon wat tiendes gegee het.

Voordat Abraham sy tiendes aan Melgisedek betaal het, het hy eers sy lewe in die gedrang gestel om Lot en sy gesin te red. Abraham het aan God ʼn tiende gegee as dankoffer dat God hom beskerm het toe hy teen die vyf konings vir Lot se lewe geveg het. Melgisedek het vir Abraham met brood en wyn bedien wat ʼn toonbeeld is van die nagmaal en het hom in die naam van die allerhoogste God geseën. Toe Abraham die seën van die Here ontvang, en besef dat God hom die oorwinning gegee het, het hy ʼn tiende van sy buit uit dankbaarheid aan God gegee. Abraham was ʼn skatryk man gewees, en Hy het God geëer as die een wat hom met rykdom geseën het. Abraham het vir God ʼn tiende gegee om “dankie” te sê! Melgisedek het nie ʼn tiende van Hom vereis nie, maar het dit vrylik ontvang.

Wanneer ons ons harte vir Jesus Christus gee, gee ons ons hele lewe as ʼn heilige, welgevalle offer aan Hom. Hoekom vind ons dit dan so moeilik om ons tiende vir Hom te gee? Om ʼn tiende te gee kan gesien word as ʼn tipe van bewys dat ons waarlik ons harte met oorgawe aan God gegee het. Wanneer jy sukkel om jou tiende te gee, dan is geld in besit van jou en nie andersom nie. ʼn Tiende is ʼn ware refleksie van wat in jou hart aangaan. Abraham kon met blymoedigheid ʼn tiende aan God gee omdat hy alreeds so baie van God ontvang het. Abraham het lewe, seëning, beskutting, beskerming en spys en drank van God ontvang. Abraham het meer ontvang as wat hy gegee het. Ek glo met my hele hart dat die Heilige Gees vir Abraham gelei het om ʼn tiende te gee. Die Bybel sê dat die Heilige Gees ons sal lei en sal leer aangaande alle dinge.

Die tweede koning wat aan Abraham verskyn het, was die koning van Sodom genaamd Bera. Bera beteken ʼn gawe, en Sodom betekenom te brand. Die koning van Sodom wou Abraham omkoop om nie ʼn deel van sy buit aan Melgisedek te gee nie. Is dit nie opmerklik dat dit gebeur het net nadat God ʼn belofte aan Abraham gemaak het nie? Een van die grootste versoekinge wat ooit oor ons pad sal kom, is dat die wêreld vir ons iets “beters” sal offer sodra ons ʼn belofte van God ontvang het. Joshua se grootste versoeking het gekom na sy oorwinning oor Jerigo. Elia se grootste versoeking het gekom nadat hy al die Baal profete laat doodmaak het.

Hierdie twee konings verteenwoordig twee beginsels en twee tipe lewenstyle. Die Bybel sê vir ons Esegiël 16:49 – Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

Die mense van Sodom was slegte en vulgêre mense. Die koning van Sodom het gekom en vir Abraham ʼn teenaanbod kom maak. God het Abraham Sy seën geoffer, nie seëninge nie. Daar is ʼn verskil. . . die Bybel sê dat die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. As jy God se seën op jou lewe het, is Sy guns op jou. Ek noem die seën van die Here sommer uitspattige vrygewigheid!

Die koning van Sodom het vir Abraham ʼn gawe geoffer wat hom sou brand. Hoe baie Christene het nie al in die versoeking geval om iets onder die tafel te ontvang of selfs te gee nie – dit sal jou altyd brand. Jy sal op die ou end meer verloor as wat jy sou gekry het as jy die regte kanale sou gevolg het.

Abraham het Koning Bera se offer van die hand gewys. Hy het geweet dat God vir Hom iets beters in gedagte het. Dis soos om nee te sê vir ʼn stukkie brood van ʼn vreemdeling omdat jy weet jou pa besit ʼn bakkery. Abraham het geweet dat die seën van die Here is groter as dit wat die wêreld hom kon bied. Om jou tiende vir God te gee, sal jou nooit arm maak nie! Inteendeel, dit stel God in staat om jou net nog meer te seën.

Het jy al agtergekom dat ʼn tiende nooit in jou begroting pas nie? As jy eers als betaal wat moet betaal word, is daar nooit genoeg oor om nog ʼn tiende ook te gee nie. Wanneer jy vir God gee wat Hom toekom, sal Hy jou begroting vergroot! Ons betaal veertien persent belasting op alles wat ons koop. Ons betaal meer aan Suid-Afrika as aan God!

Lees gou saam met my Psalm 85:10 – Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar. Onthou, Melgisedek was genoem die koning van Vrede en sy naam beteken my koning is my geregtigheid. In Jesus word hierdie skrif vervul.

Al hierdie vier eienskappe kom in Jesus Christus voor, goedertierenheid, trou, geregtigheid en vrede. Jesus is ook ons Vrede, die Bybel sê dat Hy die Vredevors is. Geen wonder Hy is die Roos van Saron en die Lelie van die veld nie?! Jesus moet die mooiste persoon wees wat daar ooit bestaan.

Ek wil nou eers weer terugkom by Melgisedek en Abraham. Dis altyd moeiliker vir ryk mense om ʼn tiende te gee. Hoe meer geld jy het, hoe moeiliker gee jy. As ons Genesis 13:2 lees, sien ons dat Abraham nie ʼn tekort gehad het nie: En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Kan jy nou verstaan hoekom Abraham die koning van Sodom se aanbod van die hand gewys het? Hy wou nie gehad het dat iemand moet dink dat die koning van Sodom hom ryk gemaak het nie.

Waar het Abraham se rykdom dan vandaan gekom? Die antwoord is in Genesis 12:1 – En die HERE het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys. En Ek sal jou ʼn groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ʼn seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.

Deur ʼn tiende aan die Here te gee is soos om God se guns op jou kinders en kleinkinders oor te dra. Jou gehoorsaamheid aan God plaas jou nageslag in ʼn begunstigde posisie. Hoeveel keer het God nie aan Isak en Jakob genade en guns bewys as gevolg van Abraham se toewyding en gehoorsaamheid aan God nie?

Kom ons lees gou in Genesis 28:13 – En kyk, die HERE het bo-aan gestaan en gesê: Ek is die HERE, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou nageslag gee;  en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide; en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word.

En kyk, Ek is met jou, en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het wat Ek jou gesê het.  Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: Waarlik, die HERE is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie.

En hy het bevrees geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! Dit is hier niks anders as ʼn huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel.  Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as ʼn gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet.

En hy het die plek Bet-el genoem; maar die naam van die stad was tevore Lus.  En Jakob het ʼn gelofte gedoen en gesê: As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek,  en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die HERE my God wees.

En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal ʼn huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.

Sjoe! Is dit nie wonderlik nie? Jakob het God belowe dat alles wat God hom sal gee, sal Hy vir God ʼn tiende teruggee. Kan jy weereens sien dat God nêrens van Jakob ʼn tiende geëis het nie? Jakob het natuurlik net presies soos sy oupa Abraham gedoen en uit dankbaarheid ʼn tiende aan God afgestaan. Om aan God ʼn tiende af te staan moet ʼn vorm van aanbidding wees, dis dan wanneer jou tiende vir God aanneemlik en heilig is. Ons lees daarvan in Levitikus 27:30 – Ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die HERE; dit is heilig aan die HERE. Maar as iemand van sy tiende iets wil los, moet hy die vyfde deel daarvan byvoeg. Wat betref al die tiendes van beeste en kleinvee alles wat onder die herderstaf deurgaan die tiende moet aan die HERE heilig wees.

God ag ʼn tiende heilig. Ons moet ons beste aan God gee. Wanneer Hy ons seën gee Hy ons Sy beste en hou niks terug nie. Kyk gou wat sê Maleagi 3:8 – Mag ʼn mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!

Daar was ʼn vloek op die Israeliete omdat hulle God beroof het van dit wat Hom toekom. Wie kan in hierdie land bekostig om nog onder ʼn vloek te leef. . . die rentekoerse en die petrolprys maak die lewe klaar moeilik genoeg! God praat verder met die Israeliete inMaleagi 3:10 – Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ʼn oorvloedige seën sal uitstort nie.

God kom en Hy vra ons om Hom op die proef te stel en te kyk wat sal gebeur as ons Sy Woord gehoorsaam as dit by tiendes kom. Daar is nooit ʼn goeie tyd om ʼn tiende te gee nie, want daar is altyd iets meer dringend wat betaal moet word. Daar is net ʼn regte tyd om jou tiende te betaal! As jy welvarend is en finansieel geseënd is, moet jy nie vir ʼn oomblik dink dat dit deur jou te doen is dat jy ryk is nie. Die Bybel sê dat God ons die vermoë gee om rykdom te verwerf. God stel ons in staat om ryk te word. Alles wat ons het kom van God af en alles wat jy aan God gee, het in die eerste plek aan Hom behoort.

Jou tiende behoort aan die Here. God wil nie Sy kinders dwing om Hom te gee wat Hom toekom nie. God het ʼn blymoedige gewer lief en wil hê dat jy jou tiende uit dankbaarheid vir Hom sal gee.

Maleagi 3:11 – Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie; ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die HERE van die leërskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die HERE van die leërskare.

Die seën van die Here maak ryk en daarom sal die nasies ons as gelukkig ag! God neem nie slegte omstandighede of ekonomiese toestande in ag wanneer Hy besluit om Sy kinders te seën nie. Ongelukkig is dit só dat baie Christene ʼn gesindheid van armoede koester. Om arm te wees is nie ʼn seën nie. Om honger te ly en geen dak oor jou kop te hê nie, is ʼn vloek. God het gesê dat Hy Sy kinders sal seën sodat die nasies ons gelukkig sal ag. Wanneer laas het iemand na jou lewe gekyk en gedink: Kyk hoe geseënd is jy?

Wanneer jy jou tiende weerhou, maak jy plek vir ʼn vloek in jou lewe. Hoe word só ʼn vloek gebreek? Galasiërs 3:14Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ʼn vloek te word — want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ʼn hout hang — sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang.

Jesus het nie net die vloek van sonde op Hom geneem nie, maar óók die vloek van armoede. Die Here is jou Herder, niks sal jou ontbreek nie! Jesus het arm geword sodat ons die rykdom van God kan beërwe. Besef vandag dat jy nie ʼn tiende as iets ligtelik kan opneem nie. Bring die volle tiende na die skathuis toe!

Is jy dankbaar elke aand as jy gaan slaap vir alles wat die Here al in jou lewe gedoen het? Is jy dankbaar vir jou gesin of vir die goeie werk wat jy het? Sê vir God “dankie” deur te gee wat Hom toekom. Moenie dink dat armoede gelykstaande aan nederigheid is nie. God wil hê dat mense na jou moet kyk en besef dat Sy seën op jou is. Moenie jou tiende weerhou en wag vir ʼn gunstige geleentheid om dit te gee nie – dit sal nooit kom nie. Toets God hierin en kyk of Hy nie vir jóú die vensters van die hemel sal oopmaak en ʼn oorvloedig seën op jou sal uitstort nie!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: