Skip to content

Die gees van die Here

October 20, 2010

Gees van die Here – deur Nevil Norden

Die Heilige Gees is die derde persoon in die Goddelike drie-eenheid en ons vind Hom in aksie reeds van die begin van die Skepping af. Genesis 1:2 – Die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Hierdie begrip is van kardinale belang, want waar alles woes en leeg is, daar is die Heilige Gees besig om te sweef en te broei. Wanneer alles woes, leeg en ordeloos is, is die Heilige Gees reeds daar, maar Sy krag word alleen deur die gesproke Woord vrygestel.

Heilige Gees krag word deur die gesproke Woord vrygestel
Wanneer ek stem gee aan die Woord van God dan begin die Gees van God oor die woestheid en leegheid beweeg. Deur die Woord begin dinge tot stand kom. Paulus sê juis: Romeine 10:8 – Naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die Woord van die geloof wat ons verkondig. Die Woord wat gees en lewe is, word deur jou mond uitgespreek totdat dit in jou hart lewe, en daarop begin die Gees van God beweeg. Jesus deel met Sy dissipels en Hy sê vir hulle: Johannes 14:16 – En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Amplified Bybel noem die Heilige Gees: trooster, raadgewer, helper, voorbidder, bekragtiger, iemand wat bystand verleen. En bo alles, iemand wat altyd daar is om dit wat Hy verteenwoordig te doen.

Die Heilige Gees is altyd daar om:
· Jou te troos
· Jou raad te gee
· Jou te help
· Jou te bekragtig
· Jou by te staan en vir jou in te tree
Leer om op die Heilige Gees staat te maak en jou lewe sal totaal verander.

Die Heilige Gees in die Ou Testament
In die Ou Testament het die Heilige Gees op mense gekom. Dawid het gesê: Psalm 51:13 – Neem U Heilige Gees nie van my weg nie. In die verhaal van Simson het die Gees van die Here oor Simson vaardig geraak. In die Nuwe Testament kom die Heilige Gees in jou woon by wedergeboorte.

Efesiërs 1:13 sê jy word verseël met die Heilige Gees van die belofte. Dit werk in ‘n sin soos ‘n verloofring. Omdat jy Jesus die Here van jou lewe gemaak het, kom bevestig Hy die feit dat jy nou Sy eiendom is deur die inwonende Heilige Gees. Dan, soos op die dag van Pinkster, word jy beklee met die Heilige Gees van belofte – die Heilige Gees kom op jou of oor jou. Jesus het gesê: Lukas 24:49 – En kyk ek stuur die belofte (van die Heilige Gees) van My Vader “op” julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Handelinge 1:8 stel dit so – Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees “oor” julle kom en julle sal My getuies wees. Die Heilige Gees in jou is daar om jou te troos, raad te gee, jou te help, jou by te staan ensovoorts. Die Heilige Gees op jou is om jou toe te rus vir diensbaarheid om van jou ‘n effektiewe getuie te maak. Onthou, die Heilige Gees is nie ‘n dit nie. Hy is ‘n persoon met Sy eie identiteit. Sonder insig oor die persoon van die Heilige Gees sal ons ten gronde gaan: Hosea 4:6 – My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Party van ons weet van die Heilige Gees, maar ons is nie intiem bekend met Hom nie. Maar, wanneer kop kennis hart kennis word, dan is daar waarlik ‘n verandering en ons begin die kragwerking van die Heilige Gees beleef. Revelation gives an impartation and that activates a transformation and out of the transformation is born a reformation.

Die Werk van die Heilige Gees
As persoon doen die Heilige Gees die volgende:
Hy praat. Openbaring 2:7 – Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.
Hy lei mense in die waarheid in of na die waarheid toe (Joh. 16:13).
Hy sonder mense af vir die werk waartoe hulle geroep is (Hand. 13:2).
Hy kom ons swakhede te hulp wanneer ons nie weet wat om te bid nie.
Hy is ‘n trooster (Joh. 15:26).
Hy lei mense. Handelinge 8:29 – Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.

Hy keer mense of laat hulle nie toe om iets te doen nie. Handelinge 16:7 – Die Gees het hulle nie toegelaat om in Bithinië in te gaan nie.
Hy stel mense aan. Handelinge 20:28 – Gee ag op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het.
Hy kan teen gelaster word. Matteus 12:31 – Die lastering teen die Heilige Gees sal nie vergewe word nie.
Hy kan bedroef word (Ef.4:30). Soms doen ek iets in die vlees of uit menslike ywer dan ervaar ek dat ek Heilige Gees bedroef – dit is soos ‘n naar gevoel op die krop van jou maag.
Hy kan weerstaan word. Handelinge 7:5 – Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees.
Hy kan geblus word (1 Tes. 5:19).
Hy is almagtig. Lukas 1:35 – Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou (Maria) oorskadu.
Hy is alomteenwoordig. Psalm 139:7 – Waar sou ek heengaan van U Gees.
Hy is alwetend (1 Kor. 2:11).
Hy het ‘n wil (1 Kor. 12:11).
Hy kan gehoorsaam word. In Handelinge 10:19 gee die Heilige Gees vir Petrus ʼn opdrag.
Hy kan beledig word (Heb. 10:29).

Tipes en simbole van die Heilige Gees
God praat met ons in die Bybel deur tipes en simbole. ‘n Simbool is ‘n verteenwoordiging. Met ander woorde een ding verteenwoordig ʼn ander. ‘n Tipe is ‘n profetiese verteenwoordiging. Met ander woorde een ding is ‘n voorafgaande voorstelling van iets anders. Gewoonlik beeld dit iets uit wat nog moet kom.
Ons vind in die Bybel simboliese-aksies, -kleure, -skepsels, -rigtings, -name, -nommers ensovoorts. Efesiërs 2:6 sê – En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Voorbeelde van simbole en tipes van die Heilige Gees: ‘n Duif: By die Jordaan rivier, toe Jesus deur Johannes die Doper gedoop is, het die Heilige Gees in die vorm van ‘n duif op Hom neergedaal. In Noag se tyd het Noag ‘n duif uitgestuur en die duif moes ‘n plek vind om sy kloutjies op te sit. Hieruit leer ons dat die Heilige Gees ʼn plek moet vind in jou lewe en juis daarom is dit moontlik dat jy die Heilige Gees kan laster, beledig, bedroef, blus of weerstaan. Maak ruimte vir die Hemelse Duif in jou lewe. Olie: Jesaja 10:27 – In die dag sal die las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Vettigheid spreek van salwing en salwing “smeer”. Dit vergemaklik dus die werking van iets. Olie “versag” iets. Dit word in olielampe gebruik, dit “verlig” dus. Psalm 65:12 sê: U voetspore drup van vettigheid. In die voetstappe van Jesus, die Gesalfde van God die Vader, word jukke gebreek, want ons volg die Goeie en Getroue Herder wat ons na waters waar rus is en na groen weivelde lei. Water: Johannes 7:37 – As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

Die inname van water verfris en verkwik, die uitvloei van water skep nuwe lewe en bring verkwikking. Vuur: Matteus 3:11 – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Vuur gee ywer, lig, krag en brand al die kaf weg. Dit is slegs ‘n paar tipes en simbole van die Heilige Gees. In die volgende uitgawe sal ek deel oor die doping in die Heilige Gees. Ek het ‘n boekie geskryf: Bloed, Water, Vuur wat by Lewende Woord Brummeria bestel kan word. Skryf aan: Die Boekwinkel, Lewende Woord, Posbus 2059, Silverton, 0127.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: