Skip to content

Die Stem van die Here

October 20, 2010

Die Stem van die Here – deur Nevil Norden

Die doel van God se stem
Die doel van God se stem is primêr om verhouding te bou en nie alleenlik om antwoorde te kry nie. Kommunikasie is belangrik! Ek praat nie net met my geliefdes om antwoorde te kry nie, maar om liefdevolle interaksie te geniet.

Soos wat die verhouding groei beweeg ons met tye verby woorde, want in my verhouding met die Here weet ek later wat reg en verkeerd is. Ja! Ons kommunikeer ook om antwoorde te kry. Ek het egter nodig om te weet dat deur die inwonende Heilige Gees die Here ook in my werk om te wil en te werk na Sy welbehae sê Filippense 2:13. Daar is dus sekere begeertes wat die Here in my opwek en as dit in lyn is met Sy karakter dan kom dit van Hom af.

Elke mens het sekere gawes en talente en soos wat ons onself aan die Godheid van Jesus onderwerp sal Hy in ons begin werk om te wil wat Hy wil, net soos Jesus in Getsemane toe Hy gebid het in Lukas 22:42 – Laat nogtans nie My wil nie, maar U wil geskied!

Hieruit leer ons dat ons soms ‘n geveg in ons denke sal ervaar, ‘n geveg tussen Sy wil en ons wil.

Die Ou Testament
Die Ou Testament is die Nuwe Testament verborge, die Nuwe Testament is die Ou Testament geopenbaar. In die Ou Testament het die Here op verskeie bonatuurlike wyses en deur die profete gepraat.

Hoe God in die Ou Testament gepraat het.

‘n Hoorbare stem
In Eksodus 3 hoor Moses die hoorbare stem van die Here by die brandende bos in die woestyn terwyl hy sy skoonpa se kleinvee oppas. In Eksodus 19:19 lees ons van Moses wat praat en God het hom telkens hardop geantwoord. Wow! Dit moes iets besonders gewees het.
Visioene of Goddelike openbaringe Jesaja 6:1 – In die sterfjaar van Koning Ussia het ek die Here sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl Sy some die tempel gevul het.
Visioene is Goddelike openbarings, iets wat ons met ons geestes oog sien.

Drome
In Genesis 28:12 droom Jakob van ‘n leer wat tot in die hemel strek terwyl die Engele daarlangs opklim en neerdaal. ‘n Droom wat egter uitstaan is die droom van Josef. Hy’t gedroom dat sy hele familie voor hom sou kniel en dit het waar geword.

Engele
In Genesis 19:1-22 lees ons van twee engele wat na Sodom gegaan het en Lot oorreed het om te vlug.

In 1 Konings 19:5-7 lees ons van Elia wat gevlug het. Hy het onder ‘n besembos aan die slaap geraak, en ‘n engel het hom wakker gemaak en vir hom ‘n broodkoek gegee om te eet en ‘n kruik water om te drink.

Profete
Hebreërs 1:1 – Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete…

In 1 Konings 17:1 sê Elia vir Koning Agab – So waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jaar wees nie, behalwe op my woord.

Die Nuwe Testament
Hoe God in die Nuwe Testament praat

Deur Sy Seun
Hebreërs 1:1-2 – Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

Jesus is die Woord van God en Hy verpersoonlik dit wat God vir jou en my wil sê. In Johannes 10:27 sê Jesus – My skape luister na My stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.

‘n Hoorbare stem
In Handelinge 9:3-7 praat die Here met Saulus in ‘n hoorbare stem. Die hoorbare stem van die Here is egter die uitsondering en nie die reël nie, en gaan gewoonlik gepaard met besondere opdragte.

Terwyl ek ‘n student in Durban was in 1985, het die Here een oggend met my in ‘n hoorbare stem gepraat en vir my ‘n boodskap gegee vir een van die land se geestelike leiers.

Visioene, gesigte en drome
Handelinge 2:17 – En in die laaste dae, spreek God, sal Ek My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

In my eie lewe ervaar ek dat die Here meestal met my praat deur gesigte en visioene terwyl Hy deur baie duidelike drome met my vrou praat.

Die Here praat selfs met ongeredde mense deur drome (Mattheüs 27:19). Alle drome is egter nie van die Here nie. Drome wat wel van God af kom kan gewoonlik deur skrif beginsels bevestig word.

Wanneer ek vir mense bid sal ek soms duidelik sien dat daar in ‘n spesifieke area ‘n probleem is. Uit die aard van die saak sal ek dit eers toets, want ek mag dalk verkeerd wees. Hebreërs 5:14 praat van geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. Hoe meer ek dit beoefen, hoe sterker groei dit.

Engele
Hebreërs 13:1 – Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om te weet, engele as gaste geherberg.
Baie mense het al baie besonderse ervaringe met engele beleef, dalk sonder dat hulle dit besef het.

In Handelinge 27 is Paulus op ‘n skip op pad na Rome om voor die Keiser te staan vir die aanklagte wat teen hom was. Hy was ‘n Romeinse burger en het die reg gehad om hom op die Keiser vir geregtigheid te beroep.

Op die see was daar ‘n groot stormwind en almal het vir hulle lewens gevrees, maar in Handelinge 7:23-24 lees ons dat Paulus vir almal sê om moed te hou:

Want daar het in hierdie nag by my gestaan ‘n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die Keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Daarom hou moed, manne; want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is.

Die Gawes van die Heilige Gees
Die Heilige Gees gawes word in drie afdelings ingedeel:
1. Gawes wat spreek: Profesie, tale en die uitleg van tale.
2. Gawes wat openbaar: ‘n Woord van kennis of wysheid en onderskeiding van geeste. Hier onderskei ons of dit die Heilige Gees is, ‘n bose gees of die mens se eie gees.
3. Gawes wat dien: Die werking van kragte, (bonatuurlike kragwerkinge), die genadegawes van gesondmaking en dan die gawe van geloof. Elke Christen het geloof, maar hierdie gawe van geloof is ‘n bonatuurlike gawe van geloof wat gewoonlik vir spesifieke gevalle gegee word.

In Durban het ek ‘n diens gelei in ‘n Indiër gemeenskap en die Here het vir my ‘n woord van kennis gegee vir iemand wat op die punt was om ‘n hart oorplanting te kry. Toe die man voor my staan het ek hande op hom gelê en gesê: “Wees genees!” Skielik ervaar ek bonatuurlike geloof en ek sê vir hom – “hardloop om die saal.” Sy drie seuns wat al drie dokters was, het probeer keer, want die man sou flou word as hy net tien tree sou loop. Dit was asof ek myself hoor sê: “Sit julle drie en laat die ou man hardloop” – almal het geluister en die man was volkome genees.

Wat profesie, tale en die uitleg van tale betref: Dit moet altyd stig, troos en bemoedig. Veroordeling is nie deel van die Nuwe Testamentiese bediening nie (2 Korinthiërs 3:9). In Romeine 2:4 sê Paulus dat die goedertierenheid van God mense tot bekering lei. ‘n Profetiese woord wat ons aankla en veroordeel is dus nie Nuwe Testamenties nie, want ons leef nie meer onder die letter van die wet nie.

Profete
Die Here kan met ons praat deur ‘n persoon wat in die amp van profeet funksioneer. Die profetiese woord kan korreksie bring, maar nooit veroordeling nie.

Die Bybel
Daar is ‘n verskil tussen die rhema (letter) en die logos (boodskap) woord. ‘n Rhema woord is wanneer ons tyd in die Woord spandeer en ‘n skrifgedeelte staan uit bo al die ander.

Jesus sê in Mattheüs 4:4 – Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord (rhema woord) wat deur die mond van God uitgaan.

Ingebou in God se Woord is daar altyd ‘n beskerming want die Woord weerspreek homself nooit nie. Ons harte moet egter honger en dors na ware Goddelike geregtigheid dan sal ons versadig word. Soos wat ons tyd spandeer in God se Woord sal ons ook leer om God se stem te onderskei van die van die vyand en van ons eie verbeelding en ons sal ervaar dat ons ook van daaglikse rhema woorde sal lewe (lewe en oorvloed sal hê).

Maniere om die Here se Woord jou eie te maak
1. Hoor die Woord – lees dit hardop as jy kan. Luister na preke en boodskappe wat Woord gebaseer is.
2. Lees die Woord – jy sal rhema woord ontvang.
3. Skryf die Woord – ervaar dit soos wat jy dit skryf.
4. Memoriseer die Woord.
5. Bepeins en oordink die Woord.
6. Verpersoonlik die Woord, byvoorbeeld Johannes 3:16 – Want so lief het God vir my, Deon, gehad..
7. Sing die Woord – Sing die Psalms.

Jou innerlike stem
Romeine 8:14 – Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God.

Die Heilige Gees, wat in ons woon, praat met ons. Dit is soos ‘n innerlike stem of ‘n innerlike wete. Die konteks van die bogenoemde skrif is “almal wat gedurig” deur die Gees van God gelei word, is seuns van God. Daar is ‘n verskil tussen ‘n kind van God en ‘n seun van God. Die Griekse woord vir kinders is teknon en die Griekse woord vir seuns is huios. Soos wat ons in gehoorsaamheid aan God wandel groei ons geestelik vanaf ‘n kind na ‘n seun. Wanneer ons gedurig deur die Heilige Gees gelei word, is ons seuns van God.

Omstandighede
Die Moslems glo dat alles wat gebeur god (Allah) se wil is. (Allah en die God wat ons dien is nie dieselfde God nie). Ons Here is groter as ons omstandighede. Nie alles wat met ons gebeur is Sy wil nie. Hy gebruik wel die omstandighede om met ons te praat.

Daar is die getuienis van ‘n prediker wat op ‘n spesifieke plek moet gaan bedien. Op pad lughawe toe breek die voertuig waarin hy lughawe toe geneem word. Hy skakel toe ‘n huurmotor wat hom verder neem, net voor die lughawe gaan staan die huurmotor en hy verpas sy vlug. Later hoor hy dat die vliegtuig neer gestort het as gevolg van ‘n bom aan boord.

Leiding deur ander Christene
Spreuke 24:6 – Die oorwinning kom deur baie raadgewers.

‘n Innerlike oortuiging
Jy weet net dat jy weet! Wanneer ons ‘n innerlike oortuiging het oor ‘n spesifieke saak, het ons ‘n innerlike vrede daaroor.

In Kolossense 3:15 in die Amplified Bybel lees ons die volgende – And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your hearts (deciding and settling with finality all questions that arise in your minds, in that peaceful state) to which (as members of Christ’s) one body you were also called (to live).

Die vrede in ons harte moet alle vrae oorheers.

Volg Woord beginsels
1 Johannes 1:7 – Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, Sy Seun, reinig ons van alle sonde.

Wandel altyd in die lig. Jesus se beskerming en Sy bloed werk as ons in die lig wandel.

Moet nooit haastig wees nie. Jesaja 28:16 sê: Hy wat glo sal nie haastig wees nie.

Job 5:13 – Die raad van slinkse mense misluk van haastigheid. Spreuke 21:5 – Maar elkeen wat oorhaastig is kom tot gebrek. Omdat die Prins van Vrede in ons woon sal Hy ons lei en nie aanjaag nie.

Kry instruksies soos wat jy beweeg
Soms gee die Here ons nie die volle prentjie nie en ontvang ons opdragte soos wat ons voortgaan. Vir Josef was daar ‘n put en ‘n tronk voordat hy die paleis kon geniet. Psalm 105:19 sê dat die Woord van die Here het hom beproef verklaar. Letterlik, getoets verklaar.

Neem besluite in Sy teenwoordigheid
Maak ‘n lys van die bekende feite en neem dan ‘n besluit wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here sit. Onthou ons kies en God gee ons met tye ‘n keuse byvoorbeeld met die aankoop van ‘n motor of ‘n huis. Lukas 14:28 sê: Gaan sit eers en bereken die koste. Gaan kyk mooi of jy die nodige fondse het om dit te bekostig.

Hoe om te toets of dit God se stem is
Dit is altyd wys om eers te toets of wat ons gehoor het werklik van die Here af is. Vra jouself die volgende vrae voordat jy net prontuit proklameer dat God met jou gepraat het.
1. Is dit skriftuurlik?
2. Getuig jou gees met die Heilige Gees?
(Romeine 9:1)
3. Getuig ander met jou?
4. Verheerlik dit die Here Jesus?

Jou eie toets.
1. Is dit die regte ding om te sê en te doen of doen jy wat reg is om te doen? (Deuternomium 12:8)
2. Is dit die regte plek?
3. Is dit die regte tyd en die regte volgorde?
4. Is dit die regte persoon?
5. Is dit die regte manier en volgorde?
6. Is dit die regte hartsgesindheid?

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: