Skip to content

Drome en Visioene

October 20, 2010

Drome en Visioene – deur Riaan Lombard

Een van die maniere hoe die Heilige Gees met ons kommunikeer is deur drome en visioene. Vir ons om te kan verstaan hoe die Heilige Gees werk, is dit baie belangrik dat ons sal weet hoe Hy met ons kommunikeer.

Job 33:14 -18 – Want God spreek op een, ja op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, dan open Hy die oor van die mense en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg; sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Baiekeer sal ons sê: “Die Here praat nie met my nie.” God praat wel met ons almal, maar ons snap nie altyd dat dit Hy is wat met ons praat nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan wanneer die Heilige Gees met ons deur drome en visioen praat.

Die eerste rede hoekom God baiekeer met ons praat wanneer ons slaap is omdat Hy wil hê dat ons moet stil wees en nie dìt wat Hy vir ons wil sê met ons gedagtes en intellek moet domineer en oorheers nie. Gedurende die dag is ons kop vol ander gedagtes en is ons nie altyd oop vir die stem van God nie.

Die tweede rede hoekom Hy deur drome praat is omdat ons nie tweerigting kommunikasie toelaat nie. Ons vertel Hom net van ons tekortkominge en probleme maar gee Hom nie ook ‘n kans om iets terug te sê nie. Dit help nie ons praat en praat die heeltyd en ontvang nooit terug nie. God wil met ons terug praat.

Die doel van drome en visioene

1. God gee rigting

God het dikwels leiding gegee deur middel van drome en visioene.

Genesis 46:2-5 – En God het tot Israel gespreek in naggesigte en gesê : Jakob, Jakob! En hy antwoord : Hier is ek! Toe sê Hy : Ek is God, die God van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want Ek sal jou daar ‘n groot nasie maak. Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en ek sal jou gewis ook weer laat optrek ; en Josef sal jou oë toedruk. Daarna het Jakob weggetrek van Berséba af. En die seuns van Israel het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vroue op die waens gelaai wat Farao gestuur het om hom te vervoer.

Jakob het getwyfel of hy moet trek of nie. Jakob het ‘n antwoord gesoek en tot God gebid. God het hom geantwoord in ‘n droom.

Handelinge 16:9-10 – Paulus het ‘n gesig in die nag gesien – daar staan ‘n Macedóniër wat hom smeek en sê : Kom oor na Macedónië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedónië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig.

In hierdie geval het Paulus nie geslaap nie. ‘n Visioen is baie soos ‘n droom. Daar is net een groot verskil. Tydens ‘n droom is jy aan die slaap en tydens ‘n visioen is jy wakker. Baie mense verstaan visioene verkeerd. Hulle dink dat wanneer jy ‘n visioen sien gaan jy in ‘n trans in en dit oorheers alles wat aangaan en die beelde skyf stadig by jou verby. Hulle dink dit is amper soos om televisie te kyk agter jou oogkaste.

Die meeste van die tyd wanneer die Here vir my ‘n visioen gegee het, was dit ‘n baie vinnige beeld wat in my verstand geflits het. Ek kon die beeld terugroep en weer daarna kyk. Dit was nie iets wat net voor my kom hang het en dit was al wat ek kon sien nie. Dit was kort en vinnig en dit het onmiddellik ‘n indruk in my gees gemaak. Wat ek gesien het was ook nie noodwendig iets waaraan ek op daardie oomblik gedink of bepeins het nie. Dit is asof die Here die geestesdimensie vir ‘n split sekonde oopgemaak het sodat ek kon sien wat agter die skerms aangaan.

2. God bemoedig

Handelinge 18:9-10 – En die Here het deur ‘n gesig in die nag aan Paulus gesê : Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie; want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad.

Het jy al agtergekom dat jy partykeer in ‘n negatiewe rat inval en nie positiewe gedagtes kan dink nie? Satan sit agter sulke gedagtes want hy is bang vir iets wat besig is om te gebeur.

3. God waarsku

Matteus 2:13 – En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef en sê : Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.

God het geweet wat die duiwel beplan het. Die volgende keer wanneer jy ‘n probleem het, onthou dat God weet wat die duiwel gaan beplan en Hy het klaar vir jou ‘n uitweg – jy moet net uitvind wat dit is. Ons het nodig om tyd met Hom te spandeer. Partykeer het ons nodig om te bid of te vas.

4. God openbaar Sy wil

Numeri 12:6 – Toe sê Hy : Hoor tog my woorde. As julle profeet van die Here is, sal Ek deur ‘n gesig My aan hom bekend maak, deur ‘n droom sal Ek met hom spreek.

God wil Sy wil aan ons bekend maak deur middel van drome en visioene.

Simboliek in drome

Wanneer God met ons praat in drome en visioene wys Hy basies net vir ons prentjies. Ons moet dan daardie prentjies interpreteer om uit te vind wat God wil sê. Ons moet verstaan dat die voorwerpe en aksies het baiekeer ‘n simboliese betekenis wat van toepassing is op ons lewens of situasies.

Genesis 40:8 – En hulle antwoord hom : Ons het ‘n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie. En Josef vra hulle : Is uitlegging nie ‘n saak van God nie? Vertel my tog.

Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om die drome uit te lê wat ons van Hom ontvang het. As die Heilige Gees nie ‘n plek in ons lewens het nie, dan soek ons verniet na antwoorde. Die Heilige Gees wil ‘n integrale deel van ons lewens uitmaak. Hy wil ‘n lewendige verhouding met ons hê. Hy het gekom om ons te leer, te lei en die waarheid van die Skrif aan ons te openbaar. Hoe meer plek die Heilige Gees in ons lewens het, hoe meer gaan die skrif vir ons begin oopgaan.

Daniël 2:27-28 – Daniël het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê : Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime openbaar, en Hy het koning Nebukadnésar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.

Wanneer dit kom by die geheimenisse van God, kan die wyse manne niks daaromtrent doen nie. As God iets in jou hart geplaas het, help dit nie jy hardloop na die wyses van hierdie eeu nie want hulle kan dit nie verklaar nie. Daar is ‘n God in die Hemel wat antwoorde vir ons het, Hy alleen kan vir ons die uitleg gee, ons moet net by Hom uitkom.

Nie elke droom wat jy droom is noodwendig ‘n geestelike droom nie. Partykeer droom jy net omdat jy te veel pizza geëet het of teveel televisie gekyk het. Maar partykeer sal jy ‘n kristalhelder droom kry, en daar sal ‘n roering in jou gees wees. Jy sal weet dat jy weet dat daardie droom iets beteken. Jy moet na insig roep. Partykeer gaan dit tyd en moeite kos om uit te vind wat ‘n droom beteken het. As jy rêrig ‘n interpretasie vir jou drome soek, sal jy dit kry!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: