Skip to content

God my vriend

October 21, 2010

God my vriend – deur Gary Kieswetter

Almal ken die gesegde: “Vriendelikheid kos jou niks.” Maar, vriendskap kos jou alles. Wanneer jy iemand bevriend, spandeer jy tyd saam met daardie persoon, en tyd is geld. Die God van die hemel en aarde, die God wat sonde haat, wil ons kom bevriend. Hy kom en bied Sy vriendskap aan en dit kos ons niks om dit te aanvaar nie. Terwyl ek tyd met God spandeer het, het ek besef wat ‘n wonderlike voorreg dit is om met God vriende te wees. Ek dink toe by myself: Wie is ek eintlik? Daar is mense op hierdie aarde wat nie belangstel om met my vriende te wees nie, maar God stel belang. Deur die verdienste van Jesus, nooi God ons om in Sy teenwoordigheid te vertoef. Hy wil Sy goedertierenheid, liefde en genade aan ons bewys.

Vriendskap met God sal jou verryk. God se karakter sal naderhand aan jou begin afsmeer. Dit sal jou as mens, waarde gee. Mense sal na jou kyk en sê: “Ek wil ook met God bevriend wees.” Kyk maar na kinders. Hulle wil altyd vriende wees met die kinders wat die belangrikste of die coolste in die skool is. Niemand wil vriende wees met verloorders nie. Dieselfde met grootmense. Hulle wil vriende wees met mense van aansien, status, rykdom en gesag. En dit is presies alles wat ons God is.

God se vriend, Moses
Moses was ‘n man wat bekend daarvoor was dat hy van aangesig tot aangesig met God gepraat het. Maar Moses het nie van altyd af so met God gepraat nie. Hy het nie altyd met ‘n oopgesig voor God gestaan nie. Met ‘n oopgesig bedoel ek, ‘n lewe van integriteit omdat hy niks gehad het om weg te steek nie. Exodus 3:5 – Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê: Moses, Moses! En Hy antwoord: Hier is ek. En Hy sê: Moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê Hy: Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien.
Toe God Homself aan Moses openbaar, het Moses sy aangesig verberg.

Exodus 34:29 – En toe Moses van die berg Sinai afdaal – die twee tafels van die Getuienis was in die hand van Moses toe hy van die berg afdaal – het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig blink omdat hy met Hom gespreek het nie. En toe Aäron en al die kinders van Israel Moses sien, het die vel van sy gesig geblink! Daarom was hulle bevrees om naby hom te kom. Vriendskap met God smeer af aan jou. God se heerlikheid het fisies op Moses se gesig gewys. Moses het van aangesig tot aangesig met God gepraat. Exodus 34:31 – Maar Moses het hulle geroep, en Aäron en al die owerstes in die vergadering het na hom teruggekom; en Moses het met hulle gespreek. En daarna het al die kinders van Israel nader gekom, en hy het hulle alles beveel wat die Here met hom gespreek het op die berg Sinai.

Toe Moses klaar met hulle gespreek het, het hy ‘n sluier oor sy gesig getrek. Maar as Moses voor die aangesig van die Here kom met Hom te spreek, neem hy die sluier weg, totdat hy uitgaan. As hy dan uitgaan en aan die kinders van Israel meedeel wat hom beveel is, sien die kinders van Israel die gesig van Moses, dat die vel van Moses se gesig blink; daarop trek Moses dan weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met Hom te spreek. God wil nie hê dat ons met ‘n bedekte gesig, met ‘n masker na Hom toe gaan nie. God sê: “Kyk My in die oë as jy met My praat.” Het jy al met iemand gepraat wat nie vir jou kyk wanneer jy met hom praat nie? Dis onrespekvol. As gevolg van sonde en skuldgevoelens, is mense geneig om van God af weg te skram. Hulle probeer oogkontak vermy en hulle gesig te verberg. Wanneer jy dit doen, sal jy nooit Sy aanvaarding raaksien nie. Jy sal nooit Sy glimlag raaksien nie. God wil hê dat ons in Sy teenwoordigheid moet ingaan net soos wat ons is. God smag daarna dat ons met Hom sal praat van aangesig tot aangesig.

Die mens is geneig, om van God weg te skram wanneer hulle gesondig het. Onthou jy Adam en Eva? Nadat hulle ongehoorsaam was, en hulle God hoor roep het, het hulle weggekruip. Hulle het God gevrees. Nie die vrees wat gepaardgaan met respek nie, maar ‘n vrees dat hulle sal omkom as hulle die heilige God moet sien. God vra net een vraag vir mense wat nie bereid is om Hom in die oë te kyk nie: “Waar is julle?” God het hulle teenwoordigheid en hulle vriendskap gemis.

Weet jy wat waardeer ek van God? Hy soek nie fout nie. Hy soek ‘n geleentheid om die vriendskap te herstel. Hy soek die geleentheid om weer van aangesig van aangesig met jou te praat, sodat jy die glimlag op Sy gesig kan sien. Adam en Eva het hulle naaktheid bedek en hulself met vyeblare bedek. Jesus, die sondelose, vlekkelose Lam van God is vir ons geslag, sodat ons sondes vir ewig weg gewas kan word. Die Bybel sê dat ons onself moet beklee met die Here Jesus Christus en dat ons geen voorsiening moet maak vir die begeerlikhede van die vlees nie.

In Christus is ons sonde, skuldgevoelens en ons vrese dat God ons gaan veroordeel iets van die verlede. In Christus is ons weer met God bevriend. Christus het die gebroke vriendskap tussen God en die mens kom herstel. Dit maak ‘n mens al hoe meer lus om met God te wil praat. God wil nie met jou praat as ‘n regter wat jou veroordeel nie, maar as ‘n vader. Sy woorde aan jou en my is: “Kom na My toe, net soos jy is.” Al jou mislukkings maak nie van jou ‘n mislukking nie. Al jou suksesse maak nie van jou ‘n sukses nie. Maar wanneer jy in Christus is, is jy ‘n sukses.

Soos ‘n man en sy vriend
Exodus 33:11 – Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig soos ‘n man met sy vriend spreek. Hoe is hierdie skrif van toepassing op ons lewens vandag? 2 Korintiërs 3:12 – Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid; nie soos Moses nie, wat ‘n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.
Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as die Here wat die Gees is.
As ons na die aangesig van God kyk, word ons verander van heerlikheid tot heerlikheid om net soos Jesus te lyk. Daarom toe Filippus vir Jesus sê om vir hulle die Vader te wys, het Jesus geantwoord: “As jy My gesien het, het jy die Vader gesien.” Hulle het een en dieselfde gesig. God wil nie hê dat jy net ‘n vorm van godsdiens sal beoefen nie. En dat jy nie moet dink dat jy deur goeie werke of deur die behoud van die wet, in vriendskap met Hom kan staan nie. Hy wil jou bevriend! Hy wil ‘n intieme verhouding met jou persoonlik hê.

Exodus 24:15 – Toe Moses die berg opklim, het ‘n wolk die berg oordek. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly en die wolk het dit ses dae lank oordek. En op die sewende dag het Hy na Moses geroep uit die wolk. Voordat jy in God se teenwoordigheid ingaan, vra Hom om jou te deurgrond en te deursoek. Habakuk sê dat God te rein van oë is om ons sonde te aanskou. Voordat jy God in die oë kan kyk moet jy jouself van jou sonde en verkeerde besluite bekeer. Elke verkeerde besluit laat jou in ‘n rigting inslaan wat vir jou baie nadelig kan wees. As jy van God wegdraai omdat jy haat, bitterheid en onvergifnis koester, moet jy dit bely en omdraai om God weer in die oë te kyk.

Een van die redes hoekom party Christene nie ‘n kinderlike verhouding met hul hemelse Vader het nie, is omdat hulle nie God in die oë wil kyk nie. Hulle kruip voor Hom soos wurms. Hulle het ‘n mol-mentaliteit. Wanneer ons in ‘n verhouding met God is, sê Hy vir my en jou: “Kyk vir My!” Die oë is die vensters van die siel. Wanneer Hy dit vir ons sê, bedoel Hy: “Kyk in My hart. Kyk wat Ek vir jou bestem het.” Om God te sien is om te ontdek wie jy regtig is.
If you can face God, you can face anything in Life! Jy kan die duiwel weerstaan, jy kan sonde weerstaan. Jy kan harde tye, teleurstelling, en selfs dood in die gesig staar, sonder om bang te wees. Om God se gesig te sien, is om Sy hart te sien, en dit te begeer. Om God se oë te ontdek is om tot in Sy siel te kan sien. Hy juig en jubel oor jou!

Die seën van God se teenwoordigheid
Numeri 6:24 – Die Here sal jou seën en jou behoed; die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Èk sal hulle seën. Jy mag dalk dink dat hierdie skrif nie op jou van toepassing is nie, omdat jy nie ‘n Israeliet is nie. Die Bybel sê dat ‘n Jood nie slegs iemand is wat besny is nie, maar enige iemand wat se hart besny is. Wanneer jou hart besny is, en jy wedergebore is, is jy in verbond met God. Jy is die nageslag van Abraham. Die Bybel sê dat God homself verbind met die nageslag van Abraham. As gevolg van Jesus Christus, die Seun van God, is jy in verbondskap met God. As gevolg van Jesus se offer, is jy deur die Vader aanvaar.

Twee keer in hierdie uitspraak, sê God dat Hy begeer om Sy aangesig oor jou te laat skyn sodat jy kan sien dat God nie kwaad vir jou is nie. Dat Hy ook nie teleurgesteld in jou is nie. Voordat God my gered het, het Hy geweet dat ek ‘n Engelsman is. Toe Hy my gered het, het Hy geweet Hy het redelike moeilikheid op hande. Maar dank God dat die goeie werk wat Hy in my begin het, sál Hy voltooi! Deur God se genade word ek van dag tot dag, van gedaante verander om al meer en meer soos Jesus te lyk. Hoe meer jy na God die Vader kyk, hoe meer lyk jy soos Sy Seun. Dis hoekom God net oë vir jou het. Jy is die appel van Sy oog!

Abraham was God se vriend
Jakobus 2:21 – Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die Skrif is vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend van God genoem. Wanneer jy glo dat Jesus Christus namens jou sonde en ‘n vloek geword het, is jy die nageslag van Abraham. Almal is in sonde ontvang en gebore, elkeen van ons sal ‘n stem agter ons hoor wat sê: “Dit is die weg, wandel daarin.” Johannes en Jesus se eerste boodskap aan die Jode was dieselfde: “Bekeer julle,” wat beteken dat hulle moet ophou om van God af weg te hardloop. Kyk vandag God in die oë met al jou sondes, teleurstellings en skuldgevoelens. God sal na jou kyk en vir jou sê: “Bly na My kyk, jy sal My begeer. Jy sal al hoe meer in My teenwoordigheid wil wees.” Geen sonde kan in God se teenwoordigheid floreer nie. As jy in God se teenwoordigheid leef, kan sonde nie ‘n houvas op jou lewe hê nie. Om God van aangesig tot aangesig te aanskou is om vry te wees van alle sonde en siekte. Om na God te kyk is om Hom te begeer. Om Hom te begeer is om soos Hy te wil wees. Wat ek waardeer om in vriendskap met my God te wees, is dat ek nie vals in Sy teenwoordigheid hoef te wees nie. Ek hoef nie voorte gee om iemand te wees wat ek nie is nie. God het ‘n welbehae in my. Hy geniet die vrymoedigheid wat ek het, om in Sy teenwoordigheid in te gaan.

Jy sal nooit vryheid in jou verhouding met God hê, as jy Hom probeer imponeer met goeie werke nie. In Christus is jy reeds ‘n gesogte kind van God. As jy in Christus is, kan jy nie meer van ‘n vriend wees as wat jy reeds is nie, maar jy kan meer van Sy vriendskap beleef en ervaar. In Christus is jy reeds gered, jy kan nie meer gered word as wat jy reeds is nie. In Christus is jy reeds geregverdig en geregtig. Jesus is die enigste rede hoekom die Vader jou aanvaar het as Sy kind. In Jesus, staan jy volmaak. Wat ‘n wonderlike God het ons nie?! Die vloek van vormgodsdiens laat jou glo dat jy moet “doen” om God te beïndruk. Jy sal nooit genoeg kan doen nie. Maar as gevolg van Jesus Christus, is jy ‘n gunsgenoot van God.

2 Kronieke 20:7 – Het Ú, onse God, nie die inwoners van hierdie land voor u volk Israel uit verdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, u vriend, gegee nie. Om te dink jare en jare na Abraham se dood, praat hulle nog steeds van hom as God se vriend. Jósafat herinner God dat hy deel is van die verbond wat Hy met Abraham, Isak en Jakob gesluit het. As gevolg van die verbond is Jósafat ook deel van die verbond, en ook ‘n vriend van God.

Beoefen jou vriendskap met God
Weet jy wat vrees die duiwel die meeste? Dat Christene sal besef dat hulle in ‘n vriendskap met die lewende God is. Jesaja 41:8 – Maar jy, Israel, my kneg, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God, Ek versterk jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. Dis wat alles tot jou beskikking is wanneer jy God se vriend is. Hoe kan ons dan so blind wees en die leuens glo dat God eintlik ons vyand is? Julle Boere sê mos dat iets volmaak word deur die beoefening daarvan. Dis jou voorreg om jou vriendskap met God te beoefen.

Efesiërs 2:11- Daarom, onthou dat julle wat voeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, nabygekom deur die bloed van Christus.

Romeine 5:8 – Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
God se vriendskap was vir my beskikbaar nog voordat ek my na God gewend het. Voor die grondlegging van die wêreld was ons reeds in Hom uitverkies. Jesus het nie as jou vyand vir jou aan die kruis gesterf nie. Hy het aan die kruis vir jou gesterf as jou mees intiemste vriend. Hy het jou as Sy vriend beskou toe jy Hom nog geminag het. Toe jou rug nog op Hom gedraai was. Die oomblik wat jy Jesus aanneem, aanvaar jy God se vriendskap. Jy is nou Sy vriend en Hy is jou vriend.

Johannes 15:13 – Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
‘n Vreemdeling is net ‘n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie. Baie mense aanskou God nie net as ‘n vreemdeling nie, maar as hulle grootste vyand. God is ‘n vriend wat ontdek moet word. Ons is oortuig dat ons sondes te groot is en dat dit onmoontlik is om ‘n vriendskap met Hom te hê. God sê: “Ek het jou lief. Ek het reeds My liefde vir jou aan die kruis bewys.” God het twee duisend jaar terug jou al bevriend. Dink jy nie dis tyd om Hom te bevriend van jou kant af nie?

Johannes 15:14 – Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.
God is geen aannemer van persoon nie. Jesus het vir Sy dissipels opdrag gegee om dissipels te gaan maak van al die nasies en hulle alles te leer wat Hy hulle onderrig het. Een van die dinge wat Jesus hulle geleer het, is dat hulle Sy vriende is. Ons moet vir ander mense gaan leer, dat God hulle vriend is.
Die diepte van jou vriendskap met God, hang van jou gehoorsaamheid aan God se Woord af. Jesus het dit moontlik gemaak vir jou om met Hom bevriend te wees, maar jy moet die vriendskap verdiep en dit uitleef. Jou gehoorsaamheid aan alles wat Hy jou beveel, bepaal hoe goed jy met God bevriend is.
Johannes 15:15 – Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.
Die verdieping van jou vriendskap met jou God, hang alles af van jou bereidwilligheid om Hom te gehoorsaam. Ek wil jou aanmoedig om jou vriendskap met God te beoefen. Soos wat jou gehoorsaamheid toeneem, sal jou vriendskap met God verdiep.

Wat ‘n vriend het ons in Jesus
Spreuke 17:17 – Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.

Spreuke 18:24 – ‘n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer. Die bloed van Jesus Christus verbind jou aan God jou Vader. Niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Wat skei vriende?

Spreuke 16:28 – ‘n Man van valse streke saai tweedrag, en ‘n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Ek wil hê dat jy moet besef dat skinder is nie in God se woordeskat nie. God het dit nooit bestem vir ‘n Christen om ‘n ander Christen in die rug te steek nie. As ‘n vriend van God moet jy reg optree teenoor ander vriende van God. Al is hulle van ‘n ander denominasie as jy, al dien hulle die Here anders, al trek hulle anders aan. Behoed ons as ons iemand as ‘n vreemdeling aanskou, as hy ‘n vriend van God is. Jy het geen seggenskap oor wie God red en wie nie.

Wat sê jy als van ander Christene agter hulle rûe? Wat sê jy alles van jou skoonma as sy nie by is nie? As jy nie iets goeds van ander kan sê nie, bly stil.
Jakobus 4:4 – Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees, word ‘n vyand van God. Of meen julle dat die Skrif tevergeefs sê: Met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon? God kan dit nie vat dat ‘n Christen, eerder ‘n vriend van die wêreld wil wees nie. Hoe kan ‘n Christen vriende met die wêreld wees?

Johannes 2:15 – Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikeheid van die oë en die grootsheid van die lewe – is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. As jy die wêreld liefhet, verontagsaam jy die eerste gebod wat sê dat jy die Here jou God moet liefhê met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag.

Wat ‘n vriend het ons in Jesus…..
Hy wat in ons plek kom staan. Wat ‘n voorreg om gedurigdeur tot Gods troon deur Hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vrede ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. As ons sorge of beproewing, of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bede opwaarts styg. Nêrens is ‘n vriend getrouer as Hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid, en wil deel in al ons leed.
Is ons swak, gedruk deur laste of deur kommer neergebuk? Dierbare Heiland, onse toevlug. O bevry ons weer van druk, as ons vriende ons verwerp het, soek ons in gebed die Heer. Aan Sy boesem is ons veilig, Hy vertroos ons keer op keer.
Laat ons met vrymoedigheid, na die troon van genade gaan, waar ons Hom van aangesig tot aangesig kan aanskou!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: