Skip to content

In Sy voetsport

October 21, 2010

In Sy voetsport – deur Elza Meyer

In die tyd toe Jesus op aarde was, was daar net soos vandag uiteenlopende teologiese oortuigings. Daar was die meer konserwatiewe teoloë en dan was daar die meer liberale teoloë. In Sy uitsprake op vrae van die Skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs het Jesus Hom soms geskaar aan die kant van ‘n bepaalde rabbi, byvoorbeeld in Matteus 19 het van die Fariseërs Jesus op die proef probeer stel met ? vraag oor egskeiding. Hulle vraag was: “Mag ? man oor sommer enige ding van sy vrou skei?” Jesus skaar Homself aan die kant van die konserwatiewe leer wanneer Hy verduidelik dat daar net een grond vir egskeiding is, naamlik huweliksontrou.

Soms het Jesus ? totaal nuwe interpretasie van die Skrif gegee *. Dit was dan dat mense gesê het Hy leer met gesag, nie soos die Fariseërs en Skrifgeleerdes van Sy tyd nie.

Die hele gesprek tussen rabbi’s in Jesus se tyd oor ? bepaalde saak het gelei tot twee begrippe: bind en losmaak. Na aanleiding van ? rabbi se oortuiging of interpretasie van ? bepaalde saak of Skrifgedeelte het hy sekere dinge verbied (gebind) en ander dinge gebied (losgemaak) by voorbeeld:

•  Gedurende sekere oorloë het die rabbi’s die lui van klokke by huweliksbevestigings gebind (verbied).

•  Sommige rabbi’s het mense gebind om tiendes te betaal op slegs goedere wat hulle binne die grense van Israel verkoop het, terwyl ander geleer het dat hulle tiendes op alle verkope binne en buite Israel se grense moet betaal.

DIE REG OM IN SY NAAM TE BIND EN LOS TE MAAK

Jesus se interpretasie van die Skrifte was nuut en vars. Die toepassing van die beginsels wat Jesus geleer het, was nie vir die mense van Sy tyd algemeen bekend nie. Jesus se juk (sy lering) was sag; dit was nie moeilik nie, maar tog uniek. Toe die tyd vir Jesus aanbreek om Sy dissipels voor te berei vir Sy hemelvaart, moes Hy hulle ook die gesag gee om in Sy Naam die Skrifte te interpreteer. Die dissipels sou dus voortaan op grond van hulle verstaan van die Tora moes leer bind en losmaak.

In Matteus 16 is Jesus in gesprek met Sy dissipels. Hy probeer by hulle uitvind wat die mense van Hom dink. Op Sy vraag wie hulle dink Hy is, antwoord Petrus: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” Op grond van Petrus se belydenis, gee Jesus aan hom die sleutels van die koninkryk van die hemel en wat hy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat hy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.

WATTER MAG GEE JESUS AAN SY KERK?

Jesus gee aan Petrus die outoriteit om in Sy Naam die probleme wat die vroeë kerk sou moes aanspreek te interpreteer. Jesus sou nie langer daar wees om die juk/lering te gee nie. Petrus se baie belangrike uitspraak in Matteus 16:16 het aan hom die voorreg besorg om in Jesus se plek te bind en los te maak. Petrus sou voortaan moes worstel met die Skrifte en op grond van wat hy by Jesus geleer het, bepaalde sake verbied en ander gebied. Petrus het nie gehuiwer om hierdie verantwoordelikheid op te neem nie. Toe Jesus aan Sy dissipels verduidelik dat Hy Jerusalem toe moes gaan, dat Hy baie sou ly en sou sterf, het Petrus Hom opsy geneem en Jesus se uitspraak gebind/verbied in die volgende skrif:

Matteus 16:22 – Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie! Jesus bestraf Petrus met die woorde: Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Petrus leer dus vinnig dat hy slegs mag bind en losmaak in ooreenstemming met God se wil.

VERWAG SEëN AS JY SKRIFBEGINSELS TOEPAS IN JOU LEWE

As gelowige is jy ‘n sleuteldraer en indien jy en jou gesin kies, om die beginsels wat God in Sy Skrif leer toe te pas, kan jy verwag dat God jou op grond daarvan gaan seën. Die rabbi’s het in die tyd van die Ou Testament gesê dat die Tora, God se wette, soos ‘n heining is. Dit is nie daar om jou in te perk nie, dit wys jou waar die grense is, want buitekant die heining skuil dood en gevaar. Hulle het ook gesê dat God se wette en beginsels soos die staf van ? herder is. Dis nie bedoel om mee te slaan nie, maar om te keer dat ? skaap by ? afgrond afval, in die water beland, of in ‘n bos met dorings verstrik raak.

Elke gelowige word persoonlik, individueel as rabbi in opleiding geroep. Jy is dalk die heel enigste een wat kan bind en kan losmaak, waar jy woon en werk. Worstel met God en Sy Woord totdat jy die outoriteit wat Hy jou gee, verstaan. Jy het die vermoë om ‘n impak te maak op die ekonomie, op die morele stand van ons land en sy mense. Jy is ‘n sleuteldraer!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: