Skip to content

Jesus in die Ou-Testament

October 21, 2010

Jesus in die Ou-Testament – deur Gary Kieswetter

Jesus het by Moses en al die profete in die Ou Testament begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking was aan die Emmaüsgangers uitgelê.

Die kern begeerte wat elkeen van ons behoort te hê, ongeag aan watter kerk ons behoort, is om Jesus te sien. Om ’n persoonlike ontmoeting met Hom te hê hetsy dit tydens preding of aanbidding is. Jy moet Jesus sien met jou geloofs-oë wanneer jy Hom aanbid en prys want Hy bewoon die lofliedere van Sy mense!

Johannes 12:20En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid; hulle het na Filippus gegaan wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê: My heer, ons wil Jesus graag sien.

Ons moet Hom ook in ander Christene kan sien. Christus in ons is die hoop van heerlikheid. As ons net bereid is om verby mekaar se foute te kyk behoort ons Hom in ander te sien want Hy is dag na dag besig om in ons gestalte te neem.                  2 Korintiërs 3:18ons word van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, deur die here wat die Gees is. Ons behoort elke dag meer Christusgelykvormig te wees as die vorige dag.

Lukas 24:14En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie.

Jesus se eie volgelinge het Hom nie herken nie. Vir drie jaar lank het hulle hom fisies gesien en aan Hom gevat en saam met Hom geëet en gedrink en al Sy wonderwerke aanskou, tog het hulle Hom nie herken nie. Wat het veroorsaak dat hulle oë weerhou is om Hom te erken? Die antwoord lê in die woorde van hulle gesprek. In vers 16 vra Jesus hulle: Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? Voordat Jesus gekruisig was het Hy vir Sy dissipels telkemale gesê: ‘Ek moet Jerusalem toe gaan. Ek moet oorgegee word aan die owerstes en hoëpriesters en skrifgeleerdes. Hulle sal My teregstel, Ek sal aan die kruis sterf en ter helle neerdaal maar, ek sal die derde dag weer opstaan en na julle toe terug kom!’

Hulle het geweet Hy kom weer terug. Dit was nie veronderstel om vir hulle ’n verassing te wees nie. Jesus het van hulle verwag om Hom terug te verwag. En daarom kon hulle Hom nie herken nie. Die woorde wat hulle met mekaar loop en wissel het was woorde van ongeloof en negatiwiteit. Negatiewe gesprekke sal nooit Jesus aan jou openbaar nie.

Lukas 24:18En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir Hom: Is U alleen ’n vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En Hy sê vir hulle: watter dinge? En hulle antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat ’n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk; en hoe ons owerpriesters en owerstes Hom oorgelewer het tot die doodstraf en Hom gekruisig het.

Die Emmaüsgangers het van Jesus gepraat asof Hy steeds dood was. Daar is ’n Engelse gesegde wat sê: Out of sight, out of mind. Hulle het nie meer Sy beloftes geglo nie. Hulle het nie Sy opstanding verwag nie. Jesus is vir hulle geskiedenis. Hebreërs 13:8 sê dat Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hy is in die hede, Hy is Ek Is, nie Ek Was nie. Hy is vir altyd. Hulle het Hom gesien as ’n vreemdeling. Jesus sal vir jou ’n vreemdeling wees as jy van Hom in die verlede tyd praat.

Lukas 24:21En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was; en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook ’n gesig gesien het van engele wat sê dat Hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het; maar Hom het hulle nie gesien nie.

Kom jy agter dat hulle gesprek wanhopig en negatief is? Nadat hulle die getuienis van die engele gehoor het, het hulle steeds nie geglo dat Hy leef nie. Na drie en ’n half jaar het hulle steeds nie geweet dat Sy Woord waar is nie. Hoeveel keer ’n jaar gaan ons nie kerk toe nie en ons twyfel steeds aan dit wat Hy gesê het?

Lukas 24:25En Hy sê vir hulle; O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikeheid ingaan nie? En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

Jesus begin vanaf Genesis Homself aan hulle in die skrifte openbaar. In 2 Timoteus 3:16 staan daar dat die hele Skrif deur God ingegee is en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die Bybel is nie deur die mens se inspirasie of kundigheid geskryf nie, alle Skrif is deur God ingegee. Die woord ‘ingegee’ in die Grieks beteken; ‘deur God uitgeasem.’ Die mens sal leef van elke woord wat uit God se mond gaan. Van Genesis tot Openbaring is deur die Heilige Gees uitgeasem.

In Genesis, nadat Adam en Eva nonsens aangejaag het, maak God die eerste belofte in die Bybel. Genesis 3:15En Ek sal vyandskap tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis die eerste verwysing na Jesus se kruisiging. Jesus is die saad van die vrou wat die duiwel se kop vermorsel het. God het oorlog teen satan verklaar.

Die duiwel glo God meer as wat ons doen, Hy neem die Woord van God ernstiger op as ons. Toe God in Genesis vir die duiwel gesê het dat die saad van die vrou sy kop gaan vermorsel het hy God geglo. Hy het nie vir een oomblik getwyfel nie. As jy die duiwel was sou jy nie ook wou uitvind wie daai saadjie is nie? Van daardie dag af het satan uitgegaan om die saad van die vrou dood te maak en te vernietig om sy eie kop te spaar. Daarom het hy Abel laat doodmaak, hy het vermoed dat dit dalk die saad is wat gekom het om hom te vernietig. Die duiwel het gedink hy is veilig as hy vir Abel doodmaak.

Na vierhonderd jaar is die Israeliete in ballingskap en ’n gerug doen die rondte dat daar ’n babatjie gebore is, wat God se volk sal verlos. Daarom het Farao al die seuns onder twee jaar laat doodmaak. Satan was bang dit was dalk die saad van die vrou wat gekom het om sy kop te vermorsel. Hy het God se belofte geglo. En omdat die duiwel nie geweet het wie dit is nie, het hy al die babaseuntjies wat hy kon kry doodgemaak om seker te maak hy kry hom. Het jy so baie geloof in dit wat God sê? As die duiwel so baie energie kan spandeer om God se Woord te vernietig, hoekom kan ons nie ook so baie energie spandeer om God se Woord na te kom nie?

Moses se ma het hom in ’n mandjie gesit en hom in die rivier laat afdryf. Dit was ’n baie gevaarlike plek vir ’n baba om te wees. Moses was oorgegee aan die vloei van die rivier. Ten spyte van al die gevare wat die rivier ingehou het, was dit steeds die veiligste plek om te wees want God was met hom. God het die mandjie reg voor Farao se deur laat aflaai waar sy dogter besig was om te bad. God het Moses laat huil, maar met die mooiste huil onder die son, en in die huil, trek God die hartsnaar van Farao se dogter. Die Bybel sê dat sy ’n passie vir haar vyand gehad het. In haar arms het sy die ondergang en vernietiging van haar pa en Egipte gehou.

Terwyl die duiwel nog besig was om na Moses te soek was hy al klaar in Farao se paleis. Farao het vir jare in sy eie ondergang en neerlaag vasgekyk. Moses was die prins van Egipte. Hy was ’n hoog geplaaste man in Farao se koninkryk. Die Bybel sê dat Moses geskool was in al die kennis, wysheid en handel van Egipte. God moes Moses se hartsnare baie hart getrek het, want hy het al die plesiere van die paleis en sy posisie as prins opgegee om terug na sy eie volk te gaan.

Moses, wat eens op ’n tyd vir Farao ‘pa’ genoem het, het na hom gegaan en gesê: ‘Laat my mense gaan.’ God weet hoe om Sy raadsplan te ontvou. Nie eers Farao, die hele Egipte, die Nylrivier of satan kon God verhoed om Sy plan in vervulling te bring nie.

Toe Maria Jesus in haar arms hou, het sy gekyk na die vervulling van elke belofte en profesie van die hele Ou Testament. Hy was die samevatting van alle beloftes, verwagtinge en hoop van elke profeet wat die Messias verwag het.  2 Korintiërs 1:20 sê dat hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.

Om Jesus te sien is om vir altyd te verander, om klaar te maak met die wêreld. Om die vlees eens en vir altyd onder die knie te kry. Om Jesus te sien is om Hom lief te hê. Om ’n begeerte te hê om Hom te ken en jou vertroue in Hom te sit. What you see is what you become. Regdeur die Bybel sê God vir ons wie ons is en as ons kan sien wie ons in Christus is, dan sal ons word wat ons gesien het. Jy moet jouself sien as gewas in die bloed van Jesus, verlos en bevry, die geregtigheid van God. Jy sal nie word wie God gesê het jy is, voordat jy dit nie met jou geestesoog gesien het nie.

Die Bybel sê in Lukas 8:11 dat die saaier saai die Woord, en die saad is die Woord van God. 1 Petrus 1:23 sê dat ons is gebore uit onverganklike saad, wat die lewende blywende Woord van God is. As ek appelsaad in my hand hou, hou ek ’n boord met honderde appels in my hand. Elke saad  behou die belofte om volgens sy eie soort voort te bring. In ’n mosterdsaad is ’n magtige boom met reuse wortels.

Vir jare lank het vormgodsdiens vir ons gesê om die Bybel met ons verstand te lees. Om met ons verstand te bid. Om vir God te sien het ons nodig om na Hom te kyk met ons harte en ons gees. As ons net met ons gewone oë na Jesus kyk sal Hy net ’n man aan ’n kruis wees. Maar wanneer ons na Hom kyk en ons sien dat Hy die vervulling is van al God se beloftes en profesieë, dat Hy God in die vlees is en dat Hy in ons harte leef, hoe kan ons dan sukkel-sukkel deur die lewe gaan? Om Hom te sien is om te weet wie Hy is.

Openbaring 12:17En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

Die duiwel is steeds op ’n missie om die saad van God se Woord in ons dood te maak. Satan wants to kill what God birthed in you. As jy nie die lewe van God in jou het nie, het jy niks nie. Die doel van die saad binne-in jou is om tot volwassenheid te groei. Wanneer jy die Bybel lees is elke versie soos ’n saad en God wil hê dit moet in jou lewe tot vervulling kom.

In Genesis is Jesus die saad van die vrou. Die saad wat die duiwel se kop gaan vermorsel. Golgota beteken kopbeen, plek van die skedel. Dit was ’n verwysing na en ’n vervulling van Genesis 3:15. Die klein babatjie wat in Maria se arms gelê het, het die Leeu van Juda geword. Toe Jesus aan daardie kruis sterf was daar ’n aardbewing wat die hele aarde geskud het. God het gesê Hy sal satan se kop vermorsel. God het ’n ordentlike werk gedoen, die aardbewing het satan se skedel verewig in flarde laat spat. As God ’n ding sê, gaan Hy dit doen. En een van die Romeinse soldate het uitgeroep: ‘Waarlik, dit is die Seun van God!’

As jy die Bybel in jou hand hou, hou jy die vervulling van elke belofte in jou hande. Jy hou die integriteit van God in jou hand. Jy sal verbaas wees watse dinamiet als in hierdie klein pakkie is! Die dinamiet is nie daar om jou te verwoes nie, maar om die verwoesting in jou uit te blaas sodat jy kan heel word.

Openbaring 1:9Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.

Johannes is een van die dissipels wat op die berg van verheerliking was. Hy was die een wat met sy kop op Jesus se bors gelê het. Johannes was die dissipel wat die naaste aan Jesus was omdat hy die naaste wou wees. God is geen aannemer van persoon nie. Jy kan so naby aan Jesus kom as was jy begeer. Jy kan ook met jou kop op Sy bors gaan lê, jy kan ook ’n intieme liefdesverhouding met jou God hê. Sy hart is vir jou oop, Sy arms is vir jou oop, en Hy bied nog steeds Sy bors aan vir enige een wat Sy hartklop wil hoor. En Hy sê: ‘Kom hoor My hartklop vir jou. As jy weer twyfel of Ek lief is vir jou, kom hoor My hart klop. As jy twyfel of Ek nog bestaan, kom hoor My hart klop.’ Baie van ons Afrikaners wil God dien op ’n afstand want ons is doodbang vir Hom. God sê: ‘Kom sit jou kop op My bors, dis die veiligste plek in die heelal.’ En jy is welkom, deur Jesus se verdienste is jy 24 uur per dag daar welkom.

Openbaring 9:10 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ’n groot stem gehoor, soos ’n basuin, wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ’n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is. Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ’n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ’n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van baie waters.

Wat Johannes in die Gees op die dag van die Here gesien het, het hy nie met sy verstand gesien nie. Die Heilige Gees het dit aan hom geopenbaar. Jesus het gesê dat die Heilige Gees alles van Hom sal verkondig. Ons kan nie Jesus sonder die Heilige Gees sien nie. Kultiveer ’n verhouding met die Heilige Gees, Hy is ’n wonderlike Heer. Leer ken die Heilige Gees. Hy is ook God, Hy mag ook aanbid word.

Johannes het omgedraai toe hy die stem hoor want hy wou sien wie met hom praat. Die Bybel sê jy sal ’n stem agter jou hoor wat sê: ‘Dit is die weg, wandel daarin.’ Jesus sê: ‘Ek is die weg.’ God se stem bring ’n begeerte om Hom te sien. Om te sien maak dit moontlik om te ‘word’. Toe Johannes die stem hoor toe wek dit in hom ’n begeerte om ook te sien.

Johannes het Jesus nog nooit só gesien soos wat hy Hom daardie dag in die Gees gesien het nie. Baie mense in hierdie land het nog nie Jesus as verlosser, beminde en bruidegom gesien nie. Johannes het Jesus al gehoor toe Hy kwaad was, hy’t Hom al gehoor huil en lag, maar dit was die eerste keer dat Johannes gehoor het dat Sy stem soos baie waters klink.

Johannes 1:16En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ’n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek Hom sien, val ek soos ’n dooie aan sy voet; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

Dis hoe ek Jesus wil sien. Maar nie eers die dag wat ek hemel toe gaan nie, maar hier op aarde. Wanneer jy na ’n preek luister, en jy hoor Sy stem in daardie preek, behoort dit in jou ’n begeerte op te wek om om te draai en Hom te sien. En wanneer jy Hom sien, val jy voor Sy voete neer in aanbidding. Om God te sien is om nie te vrees nie. Om God te sien is lewe! Ons kan Hom hier só op die aarde sien, Johannes 14:21wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hom sal my Vader liefhê en My aan hom openbaar. Hoe meer jy Sy gebooie sal bewaar, hoe duideliker sal jy vir Jesus sien. En wanneer jy Jesus gesien het, kan jy in alle opregtheid van Hom getuig!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: