Skip to content

‘n Lewe van heiligheid

October 26, 2010

‘n Lewe van heiligheid – deur Ds Jim le Roux

Wat is heiligheid? Die woord “heilig” dui op iets wat gewyd is, afgesonder vir God se gebruik – die Engelse word is “consecrated”. ʼn Heilige lewe is ʼn gerigte lewe – ʼn lewe met ʼn standhoudende fokus op God. Die Here, wat heilig is, verwag dat ons ook ʼn heilige lewe sal leef; Jesaja 6:1 – In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op ʼn hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.  Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg.  En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!  En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword.

1 Petrus 1:15 – Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig.”

As ons lewe op God gerig is, word ons verander, en word ons meer en meer soos Hy; 2 Korintiërs 3:18 – En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ʼn spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

Om jou lewe op God te rig, en te verander om meer en meer soos Hy te word, staan bekend as heiligmaking. Daar is sekere dinge wat jou fokus van die Here aftrek, en ons sonder die volgende belangrike vyande uit vir bespreking:
· Die self
· Die sonde, en
· Die wêreld

Die Self: Die self, of die ou natuur is die natuur waarmee ons gebore word, en wat neig om die verkeerde te doen. Vandat ons onself aan die Here oorgegee het, maak Hy ons nuut. Ons is dus in ʼn tweestryd, want ons ou natuur tree instinktief op wyses op wat ons, met die Here se hulp, moet afleer. Die ou natuur is gerig op die self, en sy eie begeertes en behoeftes. Die ou natuur (of “eie ek”) is selfsugtig en egosentries. Paulus noem die ou natuur die “vlees” en stel dit teenoor die werking van die Gees in ons.

Volgens God se Woord:

 • Is die inhoud van vleeslike denke geestelik dood en teenstrydig met Sy wil. Dit is ook gedagtes wat nie aan God se wet onderwerp is nie;
 • Is die inhoud van vleeslike optrede owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge;
 • Oorwin ons die vlees deur ons deur die Gees van God te laat beheer; in die Gees te wandel en deur die Gees gelei te word.

Ons moet leer om gedurig onder die beheer van God se Gees te wees. Ons moet vleeslike dinge met die vrug van liefde, nederigheid en goedheid vervang. So word ons meer en meer soos Jesus.

Die sonde

Sonde is alles wat teenstrydig is met God se wil. Die Here is heel duidelik oor wat Sy wil is, en wat verkeerd is. Hy het dit reeds in die Ou Testament bekend gemaak deur die tien gebooie. Dit is duidelik dat die Here wil hê dat ons die sonde sal oorwin; Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.

Hoe oorwin ons die sonde in ons lewe: Ons moet:

 • Weet wat in ons lewe die Here behaag en wat nie;
 • Spyt wees oor dit in ons lewe wat verkeerd is;
 • ʼn Begeerte hê dat ons lewe die Here sal behaag;
 • Dit wat verkeerd is eerlik voor die Here bely;
 • Hom vra om ons te help om te oorwin;
 • Selfdissipline aan die dag lê om te oorwin

As die Bybel van die “wêreld” praat, word dit nie bedoel as die fisieke wêreld nie, maar alles wat op aarde teenoor die koninkryk van God staan: veral denkwyses, lewenstyle, gewoontes en sonde. In die wêreld word op die teenoorgestelde manier geleef en gedink as in die Koninkryk. Maar Christene leef in die wêreld. Daarom oefen die wêreld druk uit op die Christene. Die wêreld is dus ons vyand. Ons lees in 1 Johannes 2:16 wat die terreine is waarop die wêreld op ons impakteer:

Want alles in die wêreld is –

 • Die begeerlikheid van die vlees (dit dui op Seks)
 • Die begeerlikheid van die oë (dui op geld)
 • Die grootsheid van die lewe (dui op mag)

Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Seks, mag en geld is die struikelblokke van die wêreld wat ons as Christene van God laat afsien. Wees gewaarsku!

Hoe moet ons die wêreld oorwin? Johannes 16:33 – Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.  Jesus het die wêreld oorwin; Ons moet net in Hom bly, dan sal ons ook oorwin!

Die uitdaging van die nuwe lewe is om in heiligheid te leef en ons lewe op God te rig. Oorwin die self, die sonde en die wêreld meer en meer en groei in toewyding aan God. Ons wil heilig wees soos Hy heilig is.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: