Skip to content

Neem toe in wysheid en genade

October 26, 2010

Neem toe in wysheid en genade
– Fanie Bolleurs

God is gereed om vir jou die wysheid te gee wat jy nodig het om jou daaglikse situasie te hanteer.

Daar is ʼn vers in Lukas wat my so getref het toe ek dit lees, dat ek nie kon wag om dit vandag met jou te deel nie! Die skrif is te vinde in Lukas 2:52En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.

Ons moet ook op ʼn plek in ons lewens kom waar ons toeneem in wysheid en in genade. Hierdie teksvers speel af toe Jesus weggeraak het en sy ouers Hom in die tempel gekry het waar Hy besig was om met die skrifgeleerdes te redeneer. Hierdie vers sê ook dat al was Jesus die seun van God, was Hy aan sy ouers onderdanig. As Jesus aan Sy ouers onderdanig was, is dit nie te veel gevra van ons tieners om ook aan hul ouers onderdanig te wees nie.

Ek wil vir jou ʼn paar dinge kom uitlig wat ek besef het toe ek lees dat Jesus toegeneem het in wysheid en genade. Die woord “toegeneem” beteken om meer te word. Dit beteken dat daar ʼn groei en ʼn ontwikkeling plaasgevind het. Te veel kinders van die Here neem nie toe nie; en daar is nie ʼn noemenswaardige groei wat in hul harte plaasvind nie. Ons moet konstant in ons verhouding met die Here groei. Dis belangrik vir ons verhouding met God dat ons toeneem in wysheid.

Kom ons gaan kyk net eers na wysheid en wat dit als behels. 1 Korintiërs 2:5 sê die volgende – Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ʼn wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid…

Daar is ʼn goddelike wysheid en daar is ʼn wêreldse wysheid. Daar is ʼn regte wysheid en ʼn verkeerde wysheid. Jongmense se wysheid is besig om toe te neem; hulle raak slimmer by die dag! Toe jy ʼn kind was, het jy in kersvader geglo en soos wat jy ouer geword het, het jou wysheid toegeneem en nou weet jy van beter. Wanneer kinders verby hierdie stadium is, skop die gevaarlike wysheid in en word hulle versoek met die wysheid van die wêreld.

Ek wil jou vra watter soort wysheid onlangs in jou lewe toegeneem het? Is dit goddelike wysheid of wêreldse wysheid? Ons kennis vermeerder ook elke dag! As ons die hoeveelheid inligting wat twintig jaar gelede beskikbaar was vergelyk met wat vandag beskikbaar is, sal ons hare regop staan! Party mense kan die verskriklikste soort wyshede kwyt raak! Politikusse is veral goed daarmee! Die punt wat ek wil maak is dat ons eie wysheid teen ʼn besonderse spoed toeneem as gevolg van die oorweldigende hoeveelheid inligting wat tot ons beskikking is.

Dis baie belangrik dat die wysheid van God ook sal toeneem. God is gereed om vir jou die wysheid te gee wat jy nodig het om jou daaglikse situasie te hanteer. Moenie te veel luister na die wêreldse wysheid nie. As die petrolprys en die rentekoerse opgaan, hoef jy nie te begin stres nie. Gaan na God toe vir wysheid. God wil vir jou wysheid gee aangaande jou huwelik, finansies en jou werksituasie. Dit is die tipe wysheid waarin ons moet groei; ons kennis van die wil van God moet toeneem.

Paulus sê ʼn baie waar ding in Efesiërs1:17dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

God het vir ons ʼn gees van wysheid en openbaring kennis van Hom gegee! Ons het daardie wysheid in ons lewens nodig! Jakobus 1:1Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,  omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Die laaste deel van hierdie vers was my gunsteling toe ek ʼn laitie was! Ek het dit sommer in my wiskunde toets gebruik! Ek het nie geleer nie, en sodra ek eksamen moes skryf, het ek God vir Sy wysheid gevra; nodeloos om te sê dat dit is nie hoe dinge werk nie! Jy kan nie vir wysheid bid as jy nie jou deel gedoen het nie. Jakobus sê verder in daardie hoofstuk dat die een wat sê dat hy wys is moet sy werke toon, Jakobus 3:13 –  Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;  want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Dink bietjie volgende keer wanneer jy praat of dit die vure aansteek en of dit vrede bevorder? As die wyshede wat jy spreek twis saai, is dit nie wysheid van bo nie. Baie van ons het ons ore uitgeleen aan dwase wysheid en ons verkondig dit as die waarheid!

As Jesus moes toeneem in genade by God, hoeveel te meer moet ek en jy nie groei in genade nie? Wil jy toeneem in genade by God? Soos wat ons geestelik groei, groei ons in die genade van God. Hebreërs 12:14 sê – Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

Om toe te neem in die genade van God, is om nader aan Hom te beweeg en ʼn hegter verhouding met hom te smee. Ons moet ontslae raak van dinge wat veroorsaak dat ons in die genade van God veragter. Die heiligmaking wat Jakobus hiervan praat, is die intieme verhouding wat ons met Jesus Christus het. Ons wil altyd ʼn salarisverhoging hê, maar wat van ʼn genadeverhoging?!

Lees gou saam met my Kolossense 1:10Sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei  en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,  en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig — Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,  in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.

1 Kolossense 1:19Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom — die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

Mag jou genade by God vandag groei as gevolg van dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het! Die laaste deel van die skrif in Lukas sê dat Jesus ook toegeneem het in genade by die mense. Jesus was die hele tyd op aarde besig om ʼn brug te bou om by mense se harte uit te kom. Elkeen van ons het op ʼn stadium gekom waar ons gesê het dat ons Jesus intiem wil leer ken en  het Hom in ons harte ingenooi. My wens vir jou is dat jou guns by mense ook sal toeneem, soos wat jou verhouding met God toeneem. Mag jy vandag die wysheid van God kry om mense te help om by God uit te kom.

Ek wil graag 1 Korintiërs 12 oor jou uitspreek terwyl jy hierdie artikel lees. Lees dit sommer hardop en spreek dit oor jouself! Mag God my vandag deur die Gees ʼn woord van wysheid, ʼn woord van kennis en geloof skenk. Mag ek vandag toeneem in  wysheid, kennis en geloof!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: