Skip to content

‘n Passie vir Jesus

November 12, 2010

PASSIE VIR JESUS – deur Nevil Norden

Passie is die dryfkrag van ons lewens, daarsonder sal ons weinig

kan verrig:

 

Passie is ʼn woord wat ons almal goed ken. Ons gebruik dit gereeld om iemand se hartstog, toewyding en geesdrif te omskryf. Passie is ook vurigheid.

Passie kan maklik ons lewens heeltemal oorneem en ons moet versigtig wees waarvoor ons ʼn passie ontwikkel. Dit kan maklik ʼn vuur word wat later moeilik is om te beheer. Dink maar aan diegene wat aan dobbel verslaaf is, dit oorheers hulle hele denke. Vleeslike begeertes na rykdom en mag kan ons ook dryf om ander mense te oorheers en te verraai.

Judas was een van Jesus se dissipels; hy het ongekende wonderwerke  gesien en beleef, maar tog het hy na ʼn militêre regering gesoek wat nie die belange van ander mense op die hart gedra het nie. Hy het ʼn ander agenda as die ander dissipels gehad alhoewel hy elke dag saam met Jesus gewandel het. In sy hart was daar ʼn tweespalk wat hom soos ʼn vuur voortgedryf het. Hy het blind geraak vir Jesus en sy eie roeping. Sy passie vir ʼn militêre regering het veroorsaak dat hy  doof vir die waarheid geword het.

Vir elke waarheid is daar ʼn valsheid wat ons kan blind maak vir die waarheid van God. Kolossense 3:5 sê – Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. Judas het geld as ʼn afgod gehad. Passie is die dryfkrag van ons lewens, daarsonder sal ons weinig kan verrig:

 

Matteus  21:12 En Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop, uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet ʼn huis van gebed genoem word. Maar julle het dit ʼn rowerspelonk gemaak.

Jesus het hulle tafels omgegooi omdat hul fokus nie op die offers was nie, maar op die wins wat hulle uit die verkoop van die offerdiere gemaak het. Hy het hulle uit die tempel gejaag nie omdat hulle gekoop en verkoop het nie, maar oor die afgod wat in hulle harte geheers het. Hulle het hul passie vir God verruil vir die passie vir geld.

 

Dié gebeure laat Jesus se dissipels onthou wat geskryf is oor Jesus in Johannes 2:17En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u huis het my verteer. Daar moet ʼn passie in jou hart vir God se  waarheid wees, jou passie moet nie toelaat dat jy verkeerd hoor wat God sê nie. As jy afgode in jou hart toelaat, sal  hulle jou verlei. Ons lees  daarvan in Esegiël 14:4 — Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom — Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee;

 

Wanneer ons ʼn afgod in ons hart koester, en na God se wil vra, sal ons mislei word. Die ongeregtigheid in ons hart sal veroorsaak dat die stem van die Here verdraai word.

 

Ons het passie nodig om ons drome ʼn werklikheid te maak. Wanneer jy die passie agter iemand se sukses ontdek, ontdek jy sy hart en dan verstaan jy wat sy aksies dryf. Die geesdrif wat heers wanneer rugby gespeel word is alom bekend. Dink watter verskil dit in die kerk sou bring as ons met dieselfde passie die Here sou dien. Die kerk het so iets daarvan geproe met die ‘Loftus vir Jesus’ in Junie verlede jaar.  Iets het gebeur wat die passie in ons wakker gemaak het!

 

Lees saam my Romeine 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.

En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Paulus sê dat iets gebeur het sodat daar nou vrede tussen ons en God kan wees. In Christus word ons tot kinders van God verklaar en kan ons nou in ʼn vriendskapsverhouding met God leef. Hieruit leer ons dat daar ʼn wonderwerk plaasgevind het. Deur die bloed van Christus is ons harte verander en is ons aan God se liefde bekend gestel.  Ons het die Agape liefde van God ontvang wat ons in staat stel om met ʼn goddelike liefde lief te hê. Ek kan ander mense liefhê ten spyte van myself. Deur die aanraking van God kan ek Christus word vir ander mense. Galasiërs 5:14 Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

 

Dit is presies wat God wil hê. As ons nie deur opofferende liefde gemotiveer word nie, word ons teenoor almal krities. Ons denke en gesprekke word oorheersend negatief en later sien ons niks goeds meer raak nie. Dit veroorsaak dat die eenheid in die liggaam van Christus verbreek word.

 

Psalm 133:1 sê –   Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!  Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid! Wanneer ons fout vind met ander blok ons die seën van die Here op die liggaam van Christus. Niemand van ons is perfek nie, ons almal het foute en tekortkominge. Niemand op aarde is alreeds perfek nie.

 

Jesus moes ʼn verandering  na die aarde bring. Die fariseërs het die wet van God in ʼn monster verander. Hulle het 613 voorskrifte,  248 bevele  en 365  verbotte uit die wet geformuleer waaraan die Jode moes voldoen om die wet te onderhou. Daarin was die dood van die mensdom, niemand kon daaraan voldoen nie. Daarom sê Romeine 10:1 Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle dat hulle ʼn ywer vir God het, maar sonder kennis.

Wanneer ons eie ywer bedrywig is, word dit ʼn godsdiens genoem. Matteus 3:2 sê – Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Daar is ʼn nuwe koninkryk, waar dinge op ʼn ander manier gedoen word. Jesus bring ʼn vorm van regering sonder politieke druk, filosofie, manipulasie en godsdienstige wette. Die fokus word op die toestand van die hart geplaas. Matteus 5:43 — Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

God het vir die mens ʼn nuwe hart kom gee in Esegiël 36:26 – En Ek sal julle ʼn nuwe hart gee en ʼn nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle ʼn hart van vlees gee. En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. God vervang ons harde hart met ʼn sagte een en gee ons Sy Gees. Dis dán wanneer ons afhanklik van die Persoon van die Heilige Gees word. Ons onderhou nie meer ʼn klomp reëls om God te behaag nie, ons is in ʼn nuwe verhouding met God. Daar is ʼn vrede tussen ons en Hom. Sy Gees woon in ons, ons lewenswyse word daar deur verander.  Liefde, vrede, blydskap en lankmoedigheid word in ons lewens sigbaar.

 

Om deel te word van God se koninkryk, moet ons soos kinders word. Geen van ons eie prestasies en selfregverdiging kan ons daarvan laat deel word nie – slegs die eenvoud van die nederige en die ootmoed van die skuldige. In Matteus 18:3 staan daar – Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.

Die koninkryk word aan die Dienskneg se hart en gehoorsaamheid gemeet, die omarming van die kruis. Om deel te hê aan die koninkryk moet jy elke dag sterf en God as jou bron volkome vertrou. As ons deel het aan die koninkryk van God word ons aan Jesus gelykvormig en deel ons ook in Sy passie. Kyk gou wat sê Romeine 8:28 – En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; Jesus is die eerste van baie broeders. Ons moet biddend begin smag en vra dat die passie en deernis van Christus in ons lewens moet wees!

 

Wat steel jou passie? Wat laat jou passie herleef? Die Here skryf aan die sewe gemeentes van Laodisia ʼn brief en sê aan hulle dat Hy hul werke ken. Hulle is nie koud of warm nie, maar lou, en daarom gaan Hy hul uitspuug. Die siektetoestand van die gemeente naamlik, louheid, word as die probleem gediagnoseer. Daar word ʼn waarskuwing gegee dat ons uitgespoeg gaan word as ons lou is, maar die oplossing word ook gegee om dit te verander:  “Kom,” sê die Here, “laat Ek weer die passie in jou wakker maak.”

 

Ons moet kies om in die gees of in die vlees te lewe. Kyk wat sê die Here in Jeremia 17: 5 – So sê die HERE: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die HERE afwyk. En hy sal wees soos ʼn kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dor plekke in die woestyn bewoon, ʼn brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.

In Openbaring 2:2 staan daar geskryf – Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.

Dit is hartverskeurend dat ons van ons eerste liefde, Jesus vergeet het. Wanneer ons verlief is, weet ons presies wat passie is, ons komponeer liedere en skryf gedigte, maar wat doen ons vir Jesus wat die liefling van ons siele is? Wat doen ons vir die Èèn wat alles vir ons opgeoffer het?

 

Paulus verklaar dat die liefde van Christus aan hom ʼn uitdaging stel om só ʼn passie vir Christus te hê dat niks meer oor homself gaan nie, maar om Christus:      2 Korintiërs  5:14 – Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.

Wat moet ons doen om ons passie vir Christus weer te laat herleef? Die verhaal van Elia gee vir ons ʼn voorbeeld. Elia het die Baal profete gekonfronteer wat die volk van God afvallig gemaak het. Toe die vuur uit die hemel val, het daar iets in Elia se hart gebeur. Hy het aan koning Agab gesê dat dit vir drie jaar nie ʼn druppel gaan reën nie. Wanneer die vuur in ons lewens besig is om uit te brand, moet ons ʼn offer bring om ons passie vir God weer hewig te laat brand. Die oomblik toe Elia die altaar gebou het om aan God te offer, het die Here Sy vuur laat val. Herstel weer die altaar in jou lewe. Rig vir jou ʼn plek en tyd in om met God te kommunikeer.

 

Alhoewel Elia die altaar herstel het, het die reën steeds weggebly. Elia se passie het egter nie verflou nie, maar het aangehou om vir God in aanbidding vir reën te vra. Elia het 12 kanne water gebruik om oor die offer uit te giet – al het daar ʼn droogte geheers en was water ʼn baie skaars kommoditeit. Moenie in moeilike tye jou offer aan God weerhou nie. 2 Korintiërs 9:10 sê – En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem.

 

God gee saad aan die saaier. Hy sal vir ons voorsien al heers daar ʼn droogte. Ons moet egter altyd die regte gesinheid hê, en aanhou om offers aan Hom te bring. Die Bybel sê nie verniet dat God ʼn blymoedige gewer liefhet nie! Loof en prys God te midde van ʼn droogte en slegte ekonomiese omstandighede – loof God omdat Hy waardig is.  Hy verdien dat ons Hom passievol sal dien en liefhê!

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: