Skip to content

Die antwoord op resessie

December 6, 2010

Die antwoord op resessie – deur Gary Kieswetter

Resessie is nie ‘n tyd om jou hart te verhard en God te vervloek nie – maar om juis nader aan Hom te beweeg

esessie is nie ‘n nuwe ding nie. . . daar was in die verlede al ‘n paar gewees en daar sal in die toekoms nog wees. Resessie is niks anders as armoede wat handuitgeruk het nie! Die Bybel sê dat daar altyd arm mense sal wees, dis nou maar ‘n gedwonge feit. Tydens ‘n resessie word vooruitgang en voorspoed in sy spore gestuit.

Die formele definisie van resessie is ‘n tydperk van verminderende ekonomiese aktiwiteite. Armoede is nie kinderspeletjies nie; dit is iets wat die lewe self bedreig. Enige iemand wat al in sy lewe arm was, sal weet hoe duur dit is om arm te wees – jy kan niks bekostig nie! Die redes vir die wêreldwye resessie is nie enkelvoudig nie, maar partykeer word armoede deur mense se geldgierigheid en onvergenoegdheid aangevuur.

In Eksodus lees ons van Egipte wat in ‘n ander tipe krisis gedompel is. God het onder andere ‘n padda-plaag gestuur wat amper die Egiptenare se ondergang beteken het. Ons lees daarvan in Eksodus 8:5 – Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan Aäron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland. En Aäron het sy hand oor die waters van Egipte uitgesteek, en daar het paddas opgekom en Egipteland oordek. Maar die towenaars het dieselfde gedoen met hulle towerkunste en paddas laat opkom oor Egipteland.Toe het Farao Moses en Aäron laat roep en gesê: Bid tot die HERE, dat Hy die paddas van my en van my volk wegneem.

Dan sal ek die volk laat trek, dat hulle aan die HERE kan offer. Maar Moses sê aan Farao: Aan u die eer bo my! Teen watter tyd moet ek vir u en u dienaars en vir u volk bid, dat die paddas van u en uit u huise uitgeroei word om net in die Nyl oor te bly?

En hy antwoord: Teen môre. Toe sê hy: Dit sal wees volgens u woord, dat u kan weet dat daar niemand is soos die HERE onse God nie. En die paddas sal u en u huise en u dienaars en u volk verlaat. Net in die Nyl sal hulle oorbly. Toe het Moses en Aäron van Farao af weggegaan; en Moses het tot die HERE geroep vanweë die paddas wat Hy oor Farao beskik het.

En die HERE het gedoen volgens die woord van Moses: die paddas het weggesterwe uit die huise, van die plase af en uit die veld. En hulle het dit by hope bymekaargemaak, en die land het gestink. En toe Farao sien dat daar verligting kom, het hy sy hart verhard en na hulle nie geluister nie, soos die HERE gespreek het.

‘n Padda word in Engels ‘n frog genoem. Weet jy waarvoor staan frog? Financial recession of governments. Jy kan maar net na die nuus luister of hoor as mense praat om te besef in watter geldelike knyp die wêreld is. Dis nie net individue wat negatief daardeur geraak word nie, maar veral regerings. Amper elke regering in die wêreld het die knyp gevoel! Tydens die huidige resessie, het die armoede wat reeds bestaan, buite beheer geraak en in ‘n plaag ontaard. Regerings het reeds duisende rande spandeer om hierdie finansiële plaag te stuit en om ‘n omwenteling te bring. Dis nou amper soos om ‘n brand te probeer blus met ‘n emmer vol gate!

Hoekom het die Here toegelaat dat armoede buite beheer raak? Ek glo dis omdat God ons wil leer om op Hom te vertrou en nie op geld nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus 16:17 – Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet; dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle ‘n skat weglê, ‘n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf.

Mense is in die moeilikheid gedompel omdat hulle hul vertroue in ‘n wêreld-sisteem geplaas het. Ons moet ons vertroue in die lewende God plaas wat vir ons alles gee wat ons nodig het sodat ons dit kan geniet. Die resessie is ‘n goeie tyd vir jou om na te dink oor waar jou sekuriteit in die lewe lê. God is besig om die resessie te gebruik om mense se sieninge en ideologieë te skud!

Egipte was in daardie dae die hoof ekonomiese sake-gebied in die wêreld. Egipte was dié mees gesogste land in die wêreld gewees en niemand kon met hulle kompeteer nie. Egipte is ook simbolies van die wêreld en die wêreld-orde. Dis vir my interessant dat Farao, die koning van Egipte, geweier het om die lewende God te erken vir wie Hy werklik is.

Kom ons gaan lees ‘n bietjie verder in die Bybel in Eksodus 5:1 – En daarna gaan Moses en Aäron en sê vir Farao: So spreek die HERE, die God van Israel: Laat my volk trek, dat hulle vir My ʼn fees kan hou in die woestyn. Maar Farao antwoord: Wie is die HERE na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Ek ken die HERE nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie.

Die wêreld erken nie die lewende God vir wie Hy is nie. Hulle respekteer ook nie die Woord van God as die waarheid van God nie. Dit is nie God se wil dat mense verwoes word of gebukkend onder armoede sal gaan nie. Dit is God se wil dat mense sal besef dat daar geen ander mag of gesag in die heelal bestaan behalwe Hy nie. Egipte het meer gode as verstand gehad en God het ‘n punt gehad om te bewys.

God laat sekere plae toe vir sekere redes. Die eerste rede hoekom die Here die plae gestuur het, is sodat almal kan weet dat Hý die Here God almagtig is. Ons lees dit in Eksodus 7:5 – Dan sal die Egiptenaars weet dat Ek die HERE is, as Ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Die tweede rede hoekom God die plaag gestuur het, vind ons in Eksodus 12:12 – Want Ek sal in hierdie nag deur Egipteland trek en al die eersgeborenes in Egipteland tref, van mense sowel as van diere. En Ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, Ek, die HERE. God sê hier dat Hy die tiende plaag gestuur het om die gode van Egipte te oordeel en hulle te straf.

Wat vir my die wonderlikste van dit alles is, is dat God se kinders heeltemal onaangeraak was deur die paddas. God het die plaag na die Egiptenare gestuur en nie na die Israeliete nie, al het hulle in dieselfde land gebly. Hulle was reg in die middel van al hierdie plae en nogtans het dit hulle nie in die minste beïnvloed nie. Die Israeliete het in ‘n aparte deel van Egipte gebly en nie eers een paddatjie het oor die grens gehop nie! Daar was geen drie meter muur om hulle gespan wat die paddas kon uithou nie – enige padda kon enige tyd die grens oorgesteek het. Daar was egter ‘n onsigbare grens van God se genade en beskerming wat die plaag uitgehou het!

In die middel van ‘n wêreldwye resessie, het God bewys dat Hy sy kinders kan beskerm en behou. God weet hoe om vir Sy mense te sorg en hulle te beveilig. Die resessie hoef nie noodwendig dieselfde negatiewe impak op jou te hê as wat dit op die wêreld het nie! God laat resessie toe sodat die wêreld kan weet dat Hy die enigste God is. God het die lyn wat die paddas nie mag kruis nie, self getrek om seker te maak dat Sy kinders onaangeraak bly.

Wat baie interessant is, is die feit dat die padda-plaag gestuur is tydens ‘n tydperk wat die Nyl terug getrek het. Dit het beteken dat die paddas wat in die Nyl was juis nie ver daarvan wou wees nie omdat daar reeds so min water in die rivier was. Dit was teen die natuur van ‘n padda om in daardie tyd sover van die water af te wees. Maar, toe God vir daardie paddas opdrag gee om te hop, het hulle gemaak soos wat Hy gesê het en uit al daardie slymerigheid gehop! Binne minute het die Nyl behoorlik van die paddas begin wemel en hulle het uit die Nyl na die Farao se paleis en sy diensknegte se huise gehop!

Ons lees daarvan in Eksodus 8:1 – Verder het die HERE met Moses gespreek: Gaan na Farao en sê vir hom: So spreek die HERE: Laat my volk trek, dat hulle My kan dien. En as jy weier om hulle te laat trek, Kyk, dan sal Ek jou hele grondgebied met paddas teister, sodat die Nyl van paddas sal wemel. En hulle sal opklim en in jou huis kom en in jou slaapkamer en op jou bed; ook in die huis van jou dienaars en onder jou volk, en in jou bakoonde en in jou bakskottels.

En die paddas sal teen jou en teen jou volk en teen al jou dienaars opspring. Verder het die HERE met Moses gespreek: Sê aan Aäron: Steek jou hand uit met jou staf oor die strome en oor die kanale en oor die waterkuile, en laat die paddas opkom oor Egipteland.
Wat vir my so opmerklik is, is dat die paddas elke liewe plekkie ingeneem het wat erg deur resessie geraak word. Die eerste plek wat die paddas oorgeneem het, was die slaapkamer. Die slaapkamer getuig van die intimiteit tussen ‘n man en ‘n vrou. Die Afrikaners het ‘n gesegde wat sê dat as armoede by die voordeur inloop, dan loop liefde by die agterdeur uit! Dit is presies wat resessie doen – dit bring onenigheid in huwelike en veroorsaak rusie.

Die slaapkamer is ook simboliese van rus; dis die plek waar jy weer jou kragte herwin en nuwe moed skep vir die dag wat voorlê. Hierdie paddas het die mense heeltemal van hul rus ontneem; hulle kon nie ‘n oog toemaak nie! Resessie sal jou ontneem van die voorreg om jou kragte bymekaar te maak. Dit sal jou uitput sodat jy nie meer die krag sal hê om vorentoe te gaan nie. Mense in ‘n geldelike verknorsing kan nie tot rus kom aan die einde van die dag nie. Hulle word moeër wakker as voor hulle gaan slaap het. As jy in ‘n bestuursposisie is, en mense weens die resessie moes afdank, sal jy weet waarvan ek praat. Al wat in die nag deur jou gedagtes gaan, is al die personeelvermindering waarvoor jy verantwoordelik is! God het gesê dat Sy volk hulle koppe op ‘n kussing sal neerlê en hulle slaap sal soet wees want Hy sal oor hulle waghou. God wil nie hê dat ‘n resessie jou van jou slaap en rus sal ontneem nie.

Die tweede plek wat die paddas ingevaar het, was die bakoonde en die broodskottels. ‘n Resessie is daarop uit om jou uit te honger. Ek moet byvoeg dat ‘n resessie nie altyd finansieel van aard is nie. Partykeer is daar ander dinge in ons lewens wat net vanself wegkwyn en opdroog. Partykeer gaan jou gebedslewe deur ‘n resessie en voel dit nie vir jou enigsins die moeite werd om te bid nie. Jy is ook nie eers meer lus om Bybel te lees nie want dit hou geen meer waarde vir jou in nie.

As ‘n gelowige in Suid-Afrika wil ek jou die versekering gee dat ons ìn die land is, maar nie ván die land nie. Ons is hemelse burgers, erfgename van die lewende God. Ons leef in ‘n hemelse ekonomie waar God ons bron is!

Die padda-plaag in Genesis is nie die enigste een in Genesis nie – daar is ook een in Openbaring. Kom ons lees dit in Openbaring 16:13 – En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

Die paddaplaag in Genesis was ‘n fisiese plaag wat geestelike gevolge gehad het. Resessie is ‘n fisiese gebeurtenis wat daarop uit is om die mens se gees lam te laat lê. ‘n Man wat nie vir sy gesin kan sorg nie, voel asof hy sy manlikheid en sy trots verloor het. Jesus Christus het namens ons arm geword sodat ons ryk mag word; ryk in oorwinning, genade en barmhartigheid.

Farao het by Moses gepleit om die plae weg te neem. Hy het besef dat hy sy knieg voor die almagtige God moet buig en dat net Hý die plae kan stop. Die tweede antwoord op resessie is om tot God te bid sodat Hy weer die land sal seën met rykdom en voorspoed.

‘n Resessie beteken ook dat ons van iets waardevols ontneem word wat nie noodwendig materieel van aard is nie. Daar word byvoorbeeld van alle kante druk op die onderwys geplaas om God en die Bybel uit die skole te haal. Hoe kan ‘n mens God uit iets haal en dink dit sal slaag?!

Kweek by jou kind ‘n liefde vir die Woord van God aan. Leer hom hoe om homself in God te verryk. Om ‘n lewende getuie vir God te wees is beter as ‘n Bybel wat onder ‘n lessenaar gebêre word en nie gelees word nie. Paulus sê dat ons lewende sendbriewe is. Ons lewens moet soos ‘n soet geur wees wat onder die mense versprei word.

As jy ‘n voorliefde vir God se Woord het en dit gebruik om jou kinders te vorm en te bemoedig, dan sal hulle ook daardie liefde aanleer.

Resessie is nie ‘n tyd om jou hart te verhard en God te vervloek nie – maar om juis nader aan Hom te beweeg. Farao moes sy harde hart versag het alvorens dinge weer na normaal teruggekeer het. Sy towenaars en regeringsamptenare kon niks doen om die plae te stop nie; hy moes die God van Israel erken het vir wie Hy werklik is. Die eerste ding wat jy moet doen tydens ‘n resessie is om God as jou God te erken. God is groter as enige resessie en is in beheer van jou lewe. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Die God wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Resessie is ‘n goeie tyd om uit te vind hoe groot en wonderlik God werklik is.

Die resessie was en is vir niemand ‘n aangename gebeurtenis nie. Die belangrikste is dat jy sal onthou dat jy niks hoef te vrees nie. As God jou bron is, hoef jy nie ‘n resessie te vrees nie. In Habakuk 3:17 bid die profeet die volgende gebed – Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie— nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil. Die HERE Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes.

Die Bybel sê vir ons dat die regverdige is soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome. Hy voel nie die hitte as dit kom nie. ‘n Droë jaar raak hom nie. . . sy blare is altyd groen en hy dra altyd vrug! Dalk is jy erg geraak deur die resessie en het jy ‘n tekort waar daar vroeër oorvloed was. Ek wil jou bemoedig met Jesaja 43:2 waar die Here vir jóú sê dat al gaan jy deur diep waters, is Hy by jou; en deur die riviere – hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Die Heilige van Israel is jou God, Hy is jou Heiland!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: