Skip to content

Moenie net glo nie, praat dit ook!

December 6, 2010

Moenie net glo nie – praat ook! – deur Elza Meyer

Geloof is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak.

Wanneer ons van geloof praat, praat ons God se taal. God gló ook! God het geloof in Sy eie woorde – daarmee het Hy die heelal tot stand gebring. In Psalm 33:6 lees ons – Deur die woord van die Here is die hemele geskape; en deur sy asem al die hemelliggame.
God se asem en Gees is sinoniem met mekaar. Die mense wat ‘n studie van fonetiek maak, sê dat ons ons asem saam met ons woorde uitblaas elke keer wanneer ons praat. In die Hebreeus word dieselfde woord vir asem én Gees gebruik. ‘n Mens sou dus kon sê dat wanneer God praat, gaan Sy Gees uit om Sy woorde in dade te omskep.

Genesis 1:2 onderstreep hierdie waarheid – Die aarde was ‘n vormlose, onbewoonbare massa en die diep waters was toegevou in duisternis. Tog het die kragtige skeppende Gees van God oor die oppervlak van die water gesweef. Toe beveel God: “Laat daar lig wees!” En dit was so …

Die Heilige Gees gaan uit om God se woorde ‘n werklikheid te maak. Maar hoe moet ‘n mens God se woorde dan sien? En waar was Jesus in die skeppingsproses? Johannes sê in hoofstuk 1:1-3 dat Jesus die Woord van God is – In die begin was die Woord en die Woord was by God en die Woord was self ook God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom ontstaan en sonder Hom het nie een ding ontstaan nie.

Jesus ís God wat praat; daarom sê Johannes dat Hy die Woord van God is. Toe Jesus aarde toe gekom het, het die Woord van God fisies gestalte gekry. Wanneer die Asem van God en die Woord van God (d.w.s. die Heilige Gees en Jesus) ontmoet, word God se wil uitgevoer. Dit gebeur altyd, konsekwent en sonder uitsondering want Numeri 23:19 sê – God is nie ‘n mens dat Hy sou lieg nie.

Ons moet net soos God glo! Die skeppende krag van God se Woord is een van die basiese beginsels van die Bybel en die skeppingsorde. Dit beskryf enersyds God se onveranderlike, ewige natuur, naamlik dat God tot stand bring deur net te praat. En wanneer God gepraat het, gaan Sy Gees uit om daardie Woord te realiseer.

Ons het óók die vermoë om met ons woorde te skep! Die Spreukeskrywer sê: Lewe en dood lê in die tong. Ons skep ook met ons woorde, nes God. Wanneer ons hierdie gawe gebruik om onsself te bevoordeel ten koste van ander, bring dit pyn en vernietiging voort. Maar wanneer die Gees van God in ons woon en Hy ons gedrag bepaal en ons God se woorde praat, dan word wat ons sê in dade van lewe en oorvloed omskep.

Sien met jou geloofs-oë die onsienlike en spreek dit uit! ‘n Mens moet eers met jou geestes-oë kan sien wat jy in geloof van God kan ontvang, voordat jy dit met jou fisiese oë sal sien. Dit vra van ons om die onsienlike tot sigbaarheid te praat. Hebreërs 11:3 sê dat omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net ‘n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie, maar uit onsigbare dinge.

Wat is geloof dan? Hebreërs 11:1 – Dit is ‘n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak.

Wag vir God se woord in jou hart en mond. As gelowige moet jy nou in ooreenstemming met God se wil en plan vir jou lewe optree. Jy roep slegs tot stand wat God aan jou geopenbaar het en wat in lyn is met die beginsels van die geskrewe Woord. Dit vereis ‘n intieme verhouding met God! Jesus verduidelik hierdie konsep in Johannes 5:30 – Ek is nie daartoe in staat om enigiets uit My eie te doen nie. Soos Ek dit van die Vader hoor, oordeel Ek en my oordeel is billik omdat dit nie my wil is wat Ek najaag nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.

Ons moet leer om geloof in die Woord van God te demonstreer. In Markus 16:15 stuur Jesus tydens Sy hemelvaart Sy dissipels uit om die boodskap te gaan verkondig, siekes te genees en wondertekens in sy Naam te doen. Markus getuig dan ook in vers 20 dat die Here saam met hulle gewerk het en hulle boodskap word bevestig deur die wondertekens wat daarmee gepaard gegaan het.

Daar is dus duidelik ‘n verskil tussen ‘n lewe waarin ek die Here vra om my te help en te seën én ‘n lewe waarin ek doen wat Hy my beveel om te doen. Wanneer Hy bepaal wat ek doen of nalaat, werk Hy saam met my en bevestig Hy sy opdrag deur die wondertekens wat daarmee gepaardgaan!

Maak tyd om die gawe van geloof te beoefen. In Markus 11:12-14 lees ons dat Jesus en Sy dissipels op pad van Betanië af by ‘n vyeboom verby geloop het. Jesus was honger en wou graag vye van die boom pluk, maar daar was nie ‘n enkele vrug aan die boom nie. Jesus het toe die boom vervloek. In vers 20 – 24 stap Jesus en Sy dissipels nogeens by die vyeboom verby en tot Sy dissipels se verbasing, was die boom tot in sy wortels verskrompel. Toe Petrus verwonderd opmerk dat Jesus se woorde ‘n werklikheid geword het, antwoord Jesus hom: “Julle moet geloof hê in God. Dit verseker Ek julle, julle kan vir hierdie berg sê: ‘Mag God jou oplig en in die see gooi,’ en dit sal so gebeur. Al wat nodig is, is dat julle regtig sal glo en nie in julle harte twyfel nie. Daarom verklaar Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou.”

In hierdie gedeelte sien ons dat Jesus se optrede aandui dat woorde van geloof enersyds bevele of proklamasies kan bevat.
Hy spreek die vyeboom in geloof aan.

Hy verduidelik aan Sy dissipels dat hulle dieselfde kan doen.

Hy brei daarop uit deur vir sy dissipels te sê dat hulle op dieselfde wyse ‘n berg kan skuif.

Tweedens
Jesus verduidelik vir sy dissipels dat ‘n mens in geloof tot God moet bid, as jy wil ontvang.

In Markus 11:22 beklemtoon Jesus dat ‘n mens se geloof in God gesetel moet wees: Julle moet geloof in God hê. Ons glo dus nie in die krag van ons woorde alleen nie; dit doen die New Age aanhangers. Ons glo in God! En ons verstaan dat die vermoë om te praat en resultate te sien, ‘n gawe van God aan ons is!

Lewe naby aan God. Hoor hoe Sy hart vir jou klop. Ervaar wat Sy perfekte wil vir jou lewe is en tree in geloof nader.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: