Skip to content

‘n Vrou kosbaar vir God

December 6, 2010

‘n Vrou kosbaar vir God – deur Rhona Kieswetter

Die Here gee nie om as ons onself uiterlik versier met juwele en klere nie. Hy wil net nie hê dit moet die ding wees wat ons skoonheid en waarde bepaal nie.

Ons vrouens meet onsself dikwels aan die wêreld se standaarde en baie van ons skiet te kort. Volgens die wêreld se standaarde moet ons uiterlik perfek wees. Dit voel net asof mens nooit aan daardie standaarde sal voldoen nie. Daar is altyd iets hier te kort of daar te lank!

God het vir ons ook standaarde gestel – wat nie so moeilik is nie. Ons moet uitvind wat God se standaard vir ‘n vrou is, en ons moet onsself daaraan meet, want dit is wat vir God kosbaar is. In die Bybel gee Petrus die standaarde:

1 Petrus 3:1 – Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees.

Voel jy nie ook soms dat mans al die onderwerp van onderdanigheid so misbruik het nie? Ons vrouens wil nie eers meer iets daaroor hoor nie! Tog het God ‘n sekere orde in ‘n gesin bepaal. Ek het agtergekom dat as elkeen sy regte plek in God se orde inneem, dan bring daardie posisie krag en outoriteit. Dit maak vir jou goed los wat jy nooit voorheen gehad het nie.

Toe Jesus op aarde was, het Hy vir die mense gesê dat Sy Vader groter as Hy is. Jesus het niks gedoen, tensy Hy Sy Vader dit sien doen het nie. Alhoewel Jesus ook God is, het Hy Homself aan die Vader onderwerp. Jesus het Homself verneder sodat die Vader verheerlik kon word. Jesus was aan die Vader onderdanig.

Ons moet aan ons mans onderdanig wees, soos wat Jesus aan die Vader onderdanig was – dis vir God baie belangrik. Efesiërs 5:21 sê die volgende:

Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.

Die hoof karaktereienskap van Jesus was nederigheid. Jesus het nie gekom om bedien te word nie, maar om te bedien. Hy het alles wat Hy gehad het, gelos om ons te kom bedien. Maar, die hoofkaraktereienskap van die vyand is trots en hoogmoed. Die vyand is nie onderdanig aan enigiemand nie!

Toe ek pas getroud was, het ek daarin geroem dat ek my man kon kry om te doen wat ek wil hê hy moet doen. Toe die Here my wys waarmee ek besig was, moes ek so vinnig bely! ? Gees van manipulasie gaan alles oor jou eie wil, eie sin en eie plesier. God haat dit omdat dit lynreg teen die karakter van Sy Seun is. Manipulasie is niks anders as trots en hoogmoed nie. Dis nie hoe Jesus is nie, en daarom is dit so gevaarlik om jou man te probeer manipuleer, want wie se karaktereienskappe kom dan in jou na vore?

Ons lees verder en sien waarom vrouens aan hul mans onderdanig moet wees:

1 Petrus 3:1 – Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.

Almal van ons wil tog hê dat ons mans aan God se Woord gehoorsaam moet wees. Daar is niks lekkerder as om saam met ‘n man te woon wat God se Woord gehoorsaam nie. Daar is ‘n manier vir ons vrouens om ons mans reg te help wanneer hulle ongehoorsaam is aan God se Woord – en sonder woorde nogal! Die nuwe vertaling sê dat dit nie eers nodig sal wees om ‘n woord te sê nie. Ek weet nie van jou nie, maar as ek ‘n ding wil sê dan sê ek dit. Om twee keer te dink voordat jy jou mond oopmaak is party keer nogal baie gevra.

Die feit van die saak is dat ons nie eers nodig sal hê om iets te sê nie – hulle sal dit in ons wandel kan aanskou. Psalm 39:2 sê: Ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie; ek wil my mond in toom hou solank as die goddelose nog voor my is. Dawid sê hier dat solank as wat daar goddelose mense om hom is, gaan hy nie met sy tong sondig nie.

Dit help ook nie ons is onderdanig en ons hou ons monde met die houding dat ons nou maar ons monde sal hou en onderdanig sal wees nie. Dit gaan meer oor jou gesindheid as wat jy sê of nie sê nie. Dit gaan oor wat in jou hart aangaan. Ons rein en godvresende wandel is eintlik die geheim – dis wat God wil gebruik om ons gesinne mee te verander. Die King James vertaling stel dit só – While they behold your chaste conversation with fear.

Ek het agtergekom dat reinheid en die vrees van God amper altyd saam in God se Woord loop. Waar die een genoem word, word die ander een kort daarna ook genoem. Daar is ‘n sterk verband tussen om rein te lewe en God te vrees. Om rein te wees is om vry te wees van vleeslikheid, om vlekkeloos te wees. Nie een van ons kan nou al sê dat ons heeltemal vry van vleeslikheid is nie. Maar, ons kan ‘n keuse maak om te pasop waarna ons kyk en luister. Dis hoe ons seker maak dat ons ‘n rein lewe lei.

Jou wandel is bloot jou optrede, jou manier van dinge doen – dis jou getuienis. 1 Johannes 3:2 sê – Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

As Jesus kom sal ons aan Hom gelyk wees. Ons is nog nie daar nie, maar moenie bekommerd wees nie. Wat belangrik is, is dat ons rein en godvresend wil lewe – dan maak Hy dit moontlik vir ons om elke dag al hoe meer soos Hy te lyk. Omdat ons Hom sal sien soos Hy is, sal ons soos Hy wees. En elkeen van ons wat hierdie hoop het, reinig homself. Die hoop wat ons het, is om eendag volkome rein, vlekkeloos en volmaak te wees. Omdat ons hierdie hoop het, en omdat ons weet dat dit gaan gebeur, is ons besig om onsself te reinig soos Hy rein is.

Om rein te word is ‘n proses. Dit gebeur nie oornag nie. Romeine 8:18 sê: Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie . Ons is besig om van een gedaante na ‘n volgende te verander. Sodra jy vir die Here sê: “Ek wil rein lewe,” dan gee Hy jou die vermoë om rein te lewe. Hy sal Homself elke dag meer en meer aan jou kom openbaar en dan begin die heerlikheid van God al hoe meer en meer in jou te manifesteer. Dis ‘n hoop waarna ons altyd moet strewe. Ons moet nooit ons oë daarvan afhaal nie.

Psalm 19:10 sê: Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid—tesame is hulle regverdig.

2 Korintiërs 7:1 – Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

Weereens is heiligmaking en die vrees van God ter sprake. Ons het ook ‘n verantwoordelikheid om onsself te reinig. Pasop vir die boeke wat jy lees en die flieks waarna jy kyk. Dis goed wat jou vinnig onrein kan maak.

Petrus gaan verder om God se standaarde vir ‘n kosbare vrou neer te lê:

1 Petrus 3:3 – Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ? sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Is dit nie maar wat vrouens doen as hul opstaan nie? Jy stort, trek aan, sit juwele aan en doen jou hare. Die Here gee altyd vir ons ‘n natuurlike voorbeeld sodat ons die geestelike kan verstaan. Die Here gee nie om as ons onself uiterlik versier met juwele en klere nie. Dis nie vir Hom ‘n probleem nie. Hy wil net nie hê dat dit die ding moet wees wat ons skoonheid en waarde bepaal nie. Hy wil nie hê dat uiterlike versiering die goed moet wees wat ons mooi maak nie. Uiterlike versiering is net tydelik.

Die Here het vir ons versierings wat vir ewig is. Dit is verniet en onverganklik! Ons moet onsself versier met ‘n sagmoedige en stille gees – dis onverganklik en baie kosbaar vir God. Jou gees is die ware jy – dis die jy wat vir ewig gaan lewe. Om ‘n sagmoedige en stille gees te hê, beteken om nederig te wees. As ons ‘n vrou wil wees wat vir God kosbaar is, dan moet ons nederig wees.

In die oorspronklike taal beteken ‘n sagmoedige gees dat dit die gesindheid van gees is waarin iemand aanvaar dat al God se handelinge met ons goed is, sonder om dit te bevraagteken of om dit te weerstaan. Dis iemand wat geheel en al op God vertrou in plaas van om op hul eie krag staat te maak om hulself teen ongeregtigheid te verdedig. ‘n Sagmoedige gees teenoor ander mense (selfs goddelose mense) beteken om te weet dat God sekere dinge toelaat om Sy kinders te suiwer – wetend dat Hy op die regte tyd verlossing sal bring. Sagmoedigheid is die teenoorgestelde van om jouself te laat geld. Sagmoedigheid is nie behep met homself nie. Sagmoedigheid en ‘n kalmte van gees is gebore uit vertroue op God se goedheid en beheer oor ‘n situasie.

Om dit op te som kan ons die volgende sê: ‘n Sagmoedige vrou is ‘n vrou wat weet dat God goed is. Dis ‘n vrou wat weet dat God in beheer van haar situasie is – of dit goed of sleg gaan. Dis ‘n vrou wat God in elke situasie volkome vertrou. Dit is hoe jy jouself moet versier. Natuurlik mag jy jouself ook uiterlik versier! Maar versier jouself innerlik ook!

Ons lees verder wat Petrus sê:

1 Petrus 3:6 – Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig, soos Sara gehoorsaam was aan Abraham en hom heer genoem het; wie se kinders julle geword het as julle goed doen en geen enkele verskrikking vrees nie.

‘n Vrou moet nie haar vertroue alleenlik in haar man stel nie – al is hy hoe wonderlik. Die Bybel sê vervloek is die mens wat op vlees vertrou. As jy jou vertroue in jou man in plaas en nie in God nie, dan sal die Here seker maak jou man stel jou teleur! Die bogenoemde skrif sê dat Sara Abraham heer genoem het. Dit beteken nie dat sy hom aanbid het nie. In die oorspronklike taal beteken dit dat sy erken het dat sy aan Abraham behoort. Dis hoe Sara haar respek betoon het. Die Here wil hê dat ons ons mans moet respekteer en met eerbied moet behandel. Moenie jou man voor ander aanvat of aanspreek nie – behandel hom met respek.

Ons sal Abraham se kinders genoem word as ons doen wat reg is. 1 Johannes 3:10 sê die volgende: Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie.

Dis hoe ons gaan kan sien wie is kinders van die duiwel, en wie is kinders van die Here. As ons soos Sara, ‘n kosbare vrou vir God wil wees, dan moet ons doen wat reg is en mekaar liefhê. Om reg te doen, beteken die volgende:

Psalm 19:8 – Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die oë.

Die bevele wat God in Sy Woord gee is reg. As ons dit doen, dan doen ons reg. Ons kan net dink aan die bevele wat God in al die bogenoemde skrifgedeeltes vir ons gegee het. Hy het ons beveel om nederig te wees, om onderdanig aan mekaar te wees, om ons mans met respek te behandel en volkome op Hom te vertrou. Wanneer ons dit doen, is ons kosbaar en mooi in God se oë.

Hoe lyk iemand wie se hart bly is en wie se oë vol lig is? Stunning ! Toe Abraham in Egipte aankom toe lieg hy en sê dat Sara sy suster is omdat sy so mooi was en hy was bang hulle maak hom dood om haar te kry. Op daardie stadium was Sara al 80 jaar oud! Haar hart was vol vreugde en haar oë was vol lig, daarom was sy so mooi. Sy het gedoen wat reg is in God se oë.

Die laaste gedeelte van die skrif in 1 Petrus 3 sê dat ons nie ‘n enkele verskrikking moet vrees nie. Toe ek dit lees het ek besef dat daar deesdae verskriklik baie verskrikkings is om te vrees. Maar, die vrou wat vir God kosbaar is, is een wat nie een enkele verskrikking vrees nie – ook nie die verskrikking in die oggend in die spieël nie! ‘n Verskrikking is ‘n vrees wat jou beetpak en jou lam laat lê. Baie van ons moet deel met vrees. Maak nie saak of jy vrees dat jou man jou gaan los nie, en of jy vrees dat jy nie aan die einde van die maand al die rekening gaan kan betaal nie. Jy vrees dalk dat jy gekaap gaan word of dat jy dalk aangeval sal word. Jy vrees dalk oor jou kinders se toekoms.

Ons moet een ding onthou; Jesus het die vyand oorwin. Hy wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. Dit gebeur tog wel dat die kinders van die Here aangeval word en selfs doodgemaak word. Ek het vir die Here gevra hoe om nie sulke goed te vrees nie. Die Here het my geantwoord uit Matteus 10:28 – En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Ons moet pasop om nie die verkeerde persone te vrees nie. Dawid sê in Psalm 112:17 dat hy nie slegte tyding vrees nie. Die vyand kommunikeer deur vrees. Jy hoor iets oor die nuus of lees iets in die koerant en jy begin vrees. Dit groei en groei soos wat jy dit bedink en kort voor lank is dit vir jou ‘n verskrikking. Later gryp dit jou vas en dit voel asof dit die lewe uit jou ruk. Dawid sê verder in die Psalm dat hy nie slegte tyding vrees nie, want sy hart is vol vertroue op die Here. Dawid sê nie dat hy glad nie slegte tydings gaan ontvang nie, maar dat hy dit nie vrees nie.

Ons is so geneig om mense se opinies te vrees. Wat maak dit saak wat mense dink? Wat God van jou dink is baie meer belangrik! Die Bybel sê dat die vrees van ‘n mens ‘n strik span, maar die wat op die Here vertrou sal beskut word. As jy jou vertroue op Jesus plaas, as jou hoop in Hom is, dan het jy ‘n hoop wat nie beskaam nie. Jy moet ook nie omstandighede vrees nie. Spreuke 31 sê dat ‘n godvresende vrou nie vir haar huisgesin vrees vanweë die sneeu nie. Daar kon net so wel gestaan het dat sy nie vir haar huisgesin vrees vanweë die hoë werkloosheidsyfer of die geweld in die land nie. Jy kan enigiets daar insit. Dit gaan oor omstandighede waaraan jy niks kan doen nie. Die vrou wat God behaag vrees nie dié goed nie omdat sy God vrees. God erken geen ander mag, gesag of persoon wat gevrees moet word nie.

Psalm 33:8 sê: Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;

Hoe kan vrees dan ‘n goeie ding wees? Ons is geleer dat vrees sleg is. Ons verstaan partykeer verkeerd as die Here ons beveel om Hom te vrees. Dis hoekom ons partykeer weghardloop van die Here af, omdat ons gewoond is om te vlug van dit wat ons vrees. Vrees in die natuurlike weerhou ons om dinge te doen wat ons kan seermaak. Ons sal byvoorbeeld nie op nat teëls hardloop nie, want ons weet ons kan val en iets breek. Netso kan ons ‘n geestelike vrees of eerder ‘n geestelike versigtigheid vir God hê. As ons besef wie God regtig is, en hoe almagtig Hy is, sal ons God vrees op ‘n positiewe manier. Jou vrees vir God, sal jou weerhou van skade, dit sal jou weerhou om te sondig. Deur God te vrees, bly jy op die regte pad.

Die Bybel sê dat die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die Here wil hê ons moet Hom vrees, sodat Hy ons kan beskerm. As ons God vrees sal ons wegbly van dit wat sleg is. Die voordeel om die Here te vrees kan gevind word in Spreuke 31:20 – Hoe groot is u goedheid wat U weggelê het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!

God het Sy goedheid bymekaargemaak vir die wat Hom vrees. Hy het vir ons stoorkamers vol goedheid opgegaar en deel dit vir ons voor ander uit. As ons God vrees, oorlaai Hy ons met die goeie! Die Bybel sê dat God vir ons ‘n tafel sal dek in die aangesig van ons teëstanders. Weereens is die vrees van die Here gekoppel aan beskerming. Kyk wat sê Romeine 8:15 – Want julle het nie ontvang ? gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader !

God sê hier dat as jy ‘n slaaf is en in duisternis is, het jy rede om te vrees. Maar ons is nie meer slawe nie. Ons hoef nie weer te vrees nie, want ons is kinders van God. Die gees van slawerny om te vrees is vervang met die Gees van aanneming tot kinders. Nou sê Jesaja 8:11 – Want so het die HERE met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en Hy my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie, met die woorde: Julle mag nie alles ? sameswering noem wat hierdie volk ? sameswering noem nie, en julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees, of verskrik wees nie. Die HERE van die leërskare—Hom moet julle heilig, en laat Hy julle vrees en Hy julle verskrikking wees! Dan sal Hy vir julle ? heiligdom wees .

Die Here waarsku ons om nie dieselfde goed te vrees as wat die wêreld vrees nie. Die wêreld vrees diefstal, kapings, insolvensie en egskeiding. Jy kan nie die vyand en God tegelyk vrees nie. As jy God vrees, skakel dit al die ander vrese uit. As ons God vrees sal Hy vir ons ‘n heiligdom, toevlugsoord en skuilplek wees – Hy is ons veilige vesting. Dit is die hoop wat jou nie beskaam nie. Hoop is nie ‘n gevoel nie, maar ‘n plek met mure wat jou beskerm – daardie plek is Jesus self. Ons kan nie God vertrou terwyl ons die vyand vrees nie. Daarom sukkel ons baiekeer om God te vertrou. God wil ons vrese verruil vir Sy vrees.

God wil hê dat ons aan Sy standaarde sal voldoen, nie aan die wêreld sin nie. Hy wil hê dat ons vrouens met vreugde in ons harte en lig in ons oë moet wees!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: