Skip to content

Wie is jy?

December 6, 2010

Wie is jy? – deur Dr. Jurie Vermeulen

God het jou en my bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun!

Elke mens vra gewoonlik op ? stadium in die lewe drie basiese vrae in ? poging om sin te maak van sy lewe, naamlik:

• WAAR kom ek vandaan?

• HOEKOM is ek hier?

• WAARHEEN is ek oppad?

Die Bybelse antwoord op die vraag na sin en doel bestaan uit ? hele paar dimensies waarna ons in groter detail gaan kyk:

Jy is geskep om te heers!

Genesis 1:26 – Toe het God gesê: “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die mak diere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip.” God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

Ons is veronderstel om God op die aarde te verteenwoordig ! Ons is aangestel om namens Hom te heers, en Sy wil en koninkryk te help manifesteer in ons eie, sowel as in ander mense se lewens. In hedendaagse taal is Christene soortgelyk aan ambassadeurs wat God en Sy belange verteenwoordig op die aarde, en dit gebeur deur daaglikse geloof, gehoorsaamheid en gebed.

Jy’s geskep om saam met God te leef!

Genesis 3:8 – Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. 9. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?”

God het daagliks tuin toe gekom om saam met Sy mense te kuier! Ons noem dit gemeenskap ( fellowship ), en omdat ons dit nie verstaan nie, mis ons so baie! Die Engelse King James bevestig hierdie waarheid, deur Openbaring 4:11 soos volg te vertaal: Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

Met ander woorde, God het jou vir Sy plesier gemaak! Wat ? fantastiese gedagte! God wil graag elke dag met ons gemeenskap hê. Dit druis nogal reg in teen die gemiddelde Christen se konsep van God se gesindheid teenoor Hom.

Jy’s geskep om soos Jesus te leef!

Paulus verwoord hierdie openbaring soos volg in Romeine 8:29 – Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is.

God het jou en my bestem om aan die beeld van Sy Seun gelykvormig te wees! Jesus, self God, het op aarde kom lewe sodat ons ‘n voorbeeld kan hê van hoe God wil hê ons moet lewe (1 Petrus 1:21). 2 Korintiërs 3:17 stel dit soos volg: “ Die Here” beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

Hierdie proses van verandering word heiligmaking, of geestelike groei genoem.

Efesiërs 4:22 noem drie verantwoordelikhede wat jy het om al meer en meer soos Jesus te word:

• Hou dan op om te lewe soos vroeër ” (vers 22).

• Julle gees en gedagtes moet nuut word (vers 23).

• Lewe as nuwe mense (vers 24).

Die lewe van Jesus moet deur ons daaglikse denke, woorde, emosies, gesindhede en dade sigbaar word.

Jy’s geskep om soos God te dink, te leef en te praat!

As jy dit moeilik glo, behoort 1 Petrus 4:11 jou te oortuig: As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Voordat jy soos God kan praat, moet jy eers leer om soos God te dink! Jou gedagtes moet transformeer om soos God s’n te wees. Jou uitkyk op die lewe moet gelykvormig raak aan God s’n. Jou verwagtinge, waardes, verhoudings, prioriteite en doelwitte moet soos God s’n begin lyk. Wanneer jou gedagtes soos God s’n lyk, sal jou woorde en gedrag ook noodwendig soos God s’n begin lyk. In Romeine 12:2 beskryf Paulus dit so: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Let op – God se wil vir jou is goed en aanneemlik en volmaak. God wil jou seën. Hy het goeie dinge vir jou in gedagte. Maar om dit te verstaan, skryf Paulus, sal jy eers rasioneel (in jou denke) getransformeer moet word! Jeremia 29:11 bevestig God se goeie wil vir ons mooi: Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ? toekoms gee, ? verwagting!

Ek en jy is deur God aangeneem tot wettige kinders van Sy familie! In Romeine 8:15 beskryf Paulus dit so – Want julle het nie ontvang ? gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!

Maar ons is nie net aangenome kinders nie, alhoewel ‘n aangenome kind ‘n wettige kind is! Ons is ook uit God gebore net soos ‘n natuurlike kind, en ons behoort aan dieselfde familie as Jesus! God het sy geestelike DNA in ons ingeplant, en mense moet dit kan sien in ons lewens! Petrus beskryf hierdie aangrypende waarheid soos volg in 2 Petrus 1:3 – Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. 4 Deur dit te doen, het Hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat Hy belowe het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die Goddelike natuur.

God se DNA is binne-in ons ingeplant by wedergeboorte, en hierdie DNA is geprogrammeer om soos Jesus te word. Dis met ander woorde geprogrammeer om te oorwin, outoriteit uit te oefen oor die satan, demone, omstandighede, siektes en gebrek! Ons moet dit net toelaat om te ontwikkel!

Die apostel Johannes verwoord hierdie waarheid in Johannes 1:12 – Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ? mens of die besluit van ? man nie, maar hulle is uit God gebore.

In Johannes 20:17 se Jesus vir Maria: Jesus sê vir haar: Raak My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God.

In Hebreërs 2:11 lees ons: Want Hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle broeders te noem nie.

Kan jy jouself ‘n groter eer indink: Jesus is ons broer! Omdat ons in Jesus is, is ons nou deel van God se onmiddellike familie – heeltemal anders as engele wat blote diensknegte is. Onthou, Jesus is nie meer suiwer Gees soos Hy was van die ewigheid af nie, maar na Sy vleeswording is Hy nou die God-Mens, wat sit op die troon van die heelal, en ons (Sy familie) in die hemel verteenwoordig.

Jesus se wese bevat nou twee dimensies. Gelowige mense is volgens Paulus nou “in Hom” – dit wil sê, in sy menslike dimensie. Daar bestaan egter steeds ? kwalitatiewe verskil tussen ons en Jesus: Hy is God, wat die menslike natuur ontvang het, terwyl ons mense is, wat die goddelike natuur ontvang het. Jesus bly dus vir ewig geheel en al uniek in die heelal. Maar, al is ek nie dié Seun van God nie – slegs ? seun van God, hoor die Vader my gebede net so helder soos Hy “dié Seun” s’n gehoor het toe Hy op die aarde was!

Ek kan dieselfde intimiteit met die Vader geniet as wat Jesus op die aarde met Sy Vader geniet het. Absoluut niks hoef tussen my en God te staan nie – ons behoort elke dag ononderbroke gemeenskap en kontak te hê. Jesus het die menslike natuur in sy wese ontvang sodat Hy aarde toe kon kom, om mense in staat te stel om die Goddelike natuur te ontvang, waarmee ons hemel toe kan gaan!

Paulus skryf in Kolossense 2:10 – En in verbondenheid met Hom (Jesus) deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag .

Jesus het as die Seun van God, alles in die heelal geërf. Hebreërs 1:2 beskryf dit soos volg: W at Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

In Romeine 8:17 gaan Paulus egter nog ‘n stap verder: En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

In Galasiërs 4:7 herhaal Paulus dieselfde waarheid: Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus.

Ek en jy is erfgename van God, en mede-erfgename van Christus! Paulus lyk asof hy nie genoeg kan skryf oor hierdie waarheid nie! In Efesiërs 1:11 herhaal hy dit weer aan die Efesiërs gemeente: In Hom in wie ons ook ? erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

Hy bid ook in Efesiërs 1:18 vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is.

Wat is die hoop van Sy roeping waarna Paulus hierbo verwys? Anders gestel: wat is die doel van hierdie erfdeel wat ons van God ontvang het? Efesiërs 1:14 gee ? aanduiding: Wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Die doel van die erfdeel is ons verlossing . Ons testament bepaal dat ons vry kan wees van alle sonde, alle demoniese bindings, en van die ou siel – die vlees!

Wat het Jesus geërf dat ons Sy mede-erfgename is, en kan ons dit prakties in ons lewens ervaar? Wel, saam met Jesus het ons niks minder nie as nuwe geestelike, sielkundige en liggaamlike lewe ontvang! ? Geestelike, en later, fisiese opstanding uit die dood! Ja, uiteindelik is selfs die dood oorwin, sy angel getrek met die blaas van die laaste basuin wanneer Jesus op die wolke kom om Sy broers en susters te kom haal (1 Korintiërs 15).

Verder het ons heerskappy oor tyd, ewigheid, engele en demone! Kyk hoe stel Paulus dit: Romeine 5:17 – Deur die oortreding van die een mens (Adam) het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer .

Ons is nou reeds volkome geregverdig van al ons sondes (2 Korintiërs 5:21), ons is volkome geheilig (God sien ons deur die bloed van Jesus); ons het die voorsiening van alle fisiese en geestelike behoeftes geërf; sowel as die moontlikheid van geestelike, fisiese en sielkundige genesing, hier op die aarde! ? Bank of enige ander instelling beskou die erfgenaam van ? boedel as die wettige eienaar en regspersoon van alles in daardie boedel. Geld, eiendom, aandele, ooreenkomste en skuld. Ons het egter geen slegte skuld geërf nie, net krediete! As God na jou kyk, sien hy jou as Sy seun of dogter, en as die wettige erfgenaam van alles wat Jesus gehad, gedoen en beloof het. Hy sien jou presies soos hy Jesus gesien het tydens Sy lewe op die aarde!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: