Skip to content

Woord gevestig, gees gelei

December 6, 2010

Woord gevestig, Gees gelei – deur Nevil Norden

Ons moet kennis van die Woord opdoen sodat ons die stem van die Heilige Gees kan erken en gehoorsaam. Ons moet die waarheid ken en dit gebruik om die vyand se leuens mee te beveg.

In hierdie tyd waarin ons leef, wil die Here vir ons kom sê dat dié wat op die wind ag gee en na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos wat ons nie weet wat die weg van die wind is nie, so weet ons nie die werk van God wat alles doen nie.

Prediker 11:6 sê dat ons ons saad in die more moet saai en teen die aand moet ons nie ons hand laat rus nie, want ons weet nie watter een geluk sal bring nie. Saad in hierdie geval is meer as net geld, dit is ook woorde. Ek was jare terug deel van Sport vir Christus, ‘n organisasie wat evangelisasie werk gedoen het deur middel van sport. Ons het enige iets van 500 tot 3000 kinders per week na die Here gelei. Self het ons nooit geweet of daar iets daarvan sal kom nie; ons het net geglo dat ons ons saad in gehoorsaamheid moet saai en God sal die res doen.

Oral waar ek in die land kom, sal mense na my toe kom en vir my sê dat hulle as kind aangeraak was deur daardie bediening. Die saad van die Woord het in daardie kinders ontkiem en dit het vrug gedra. Ek het vasgehou aan Filippense 1:6 wat sê – Hy wat ‘n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Netso moet ons ook vashou aan die belofte wanneer ons ons saad saai.

Ons is deur God geskep om deur die Heilige Gees gelei te word. Maar, die Heilige Gees benodig die ingeplante Woord van God om jou te lei. Johannes 5:38 sê die volgende – En julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo nie. Die Woord moet ‘n anker vind in jou en jy moet geanker word in die Woord. Die Woord is dit wat jou dra en my begeerte is dat elke persoon by die plek sal kom waar die Woord vir hulle belangrik sal word.

Die profeet Hosea skryf in Hosea 4:6 – My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

As ons bietjie teruggaan na vroeër in die hoofstuk, dan sê God dat Hy ‘n regsaak het omdat daar nie liefde, trou en kennis van God is nie. Hosea 4:1 – Hoor die woord van die HERE, o kinders van Israel! Want die HERE het ‘n regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Die priesters wat amptenare van God was, het nie moeite gedoen om die Here te leer ken nie en daarom kon hulle nie die volk help nie.

In Openbaring 1:6 sê Johannes dat God ons konings en priesters gemaak het vir God ons Vader en aan Hom kom alle heerlikheid toe. Wanneer ons in Christus is, word ons deel van die heilige Priesterdom en word ons in Christus ook konings, priesters en profete. Maar, om as ‘n priester te dien en as ‘n profeet te spreek en as ‘n koning te regeer, moet ons kundig word. Om ‘n amp te beklee moet jy oor sekere kennis beskik. Onkunde weerhou ons om volwaardige konings, priester en profete te wees. As jy onkundig is aangaande die Woord van God, dan gaan die vyand met jou mors. Die vyand kry dit reg om jou te intimideer deur ‘n leuen omdat jy hom nie met die waarheid kan beveg nie. As jy dinge praat wat nie Woord gevestig is nie, praat jy jou eie taal.

Ek het onlangs met ‘n sakeman te doen gehad wat vir my vertel het dat hy ‘n tyd terug in sy hart gevoel het om ‘n biljoen rand in God se koninkryk te saai. Toe hulle met die opdrag begin, was daar 10 miljoen in die bank en het die geld geleidelik begin verminder. Die man se sekretaresse het na hom gegaan en vir hom gesê dat die maatskappy besig is om finansieel te sink. Die man het haar gevra om nooit weer sulke negatiewe woorde oor die besigheid te spreek nie. Hy het haar geantwoord, “God is ons bron, en die Woord is ons hoogste prioriteit.” Toe hulle klaar is met die opdrag, het die maatskappy se finansiële situasie handomkeer geswaai en die hoogte ingeskiet.

Ons kan nie na omstandighede kyk en daarvolgens praat nie. God roep ons om die Woord te spreek. Ons moet nie ons eie gedagtes oor ‘n situasie spreek nie, maar die Here sin. Die Here het vir Israel gesê dat Hy ‘n regsaak teen hulle het en dat Hy dinge tussen hulle wil regmaak. Hierdie skrif is netso relevant vir ons vandag. God soek mense wat getrou teenoor hom sal wees en wat liefdevol en genadig sal wees. “Liefde” in hierdie skrif beteken ook genade.

Baiekeer wanneer ons swaarkry, raak ons so in onsself vasgevang dat ons genadeloos word. Matteus 6:33 sê dat ons eers die koninkryk van God moet soek en sy geregtigheid. Ek glo dat daar wêreldwyd ‘n groot draai in die kerk sal kom. Ons sal vergeet van al die ander dinge wat ons so besig hou en die koninkryk van God begin soek!

Hierdie kennis wat God verlang dat ons sal hê, is baie meer as informasie en te weet hoe om iets te doen. Dit is kennis wat net kom deur persoonlike ervaring. Jy kan van baie dinge weet, maar nie intiem daarmee vertroud wees nie. Dis een iets om net van iemand te weet, maar dis iets anders om daardie persoon intiem te ken. Juis daarom sê Johannes 8:32 – En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Die waarheid is ‘n persoon genaamd Jesus Christus en Jesus is die Woord. In konteks beteken dit dat die Heilige Gees neem die Woord en Hy openbaar Jesus Christus aan jou. Daarom kan ons dieselfde skrifgedeelte ook so lees: En julle sal Jesus, wat die waarheid is leer ken, en julle persoonlike verhouding met Hom sal julle vrymaak. Wanneer ons die persoon ken wat Waarheid genoem word, word ons vrygemaak van die dinge wat ons vashou. Dis elke Christen se verantwoordelikheid om kundig te word wanneer dit kom by die waarheid van God se Woord.

Die Bybel waarsku dat gedurende die eindtyd sal daar baie valse leraars wees wat nie die waarheid van die Woord sal verkondig nie. Slegs diegene wat nie kennis het van die Woord van God nie, sal vir die doktrine van valse leraars val. Toe Elia op die berg Karmel was, het hy gebid dat daar vuur uit die hemel sal val om sy brandoffer aan die brand te steek. Die hele volk het op hulle aangesigte neergeval en uitgeroep dat die God van Elia die ware en enigste God is. In 1 Konings 18:40 doen Elia ‘n interessante ding: Maar Elía sê vir hulle: Gryp die profete van Baäl! Laat niemand van hulle vryraak nie! En hulle het hul gegryp; en Elía het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag. Dit klink rof maar dis wat gebeur het! Elia het daardie dag 850 valse Baäl-profete laat doodmaak.

Ons moet versigtig wees om te maklik te sê, “Die Here het vir my gesê…” As God iets gesê het, moet die Woord van God dit bevestig. As jy nie weet wat die Woord sê nie, sal jy altyd wonder of dit God is wat dit gesê het en of dit jou eie denke was. Onkunde bring onsekerheid oor die inspraak van die Heilige Gees. Wanneer ons die Woord ken, sal ons die Here se stem herken. Ek bid vir siekes omdat die Woord sê ek moet vir siekes bid. Ek kry nie altyd die gewensde resultaat nie, maar ek weet dat ek gehoorsaam is aan die Woord.

As jy onseker is oor die Woord, is jy onseker oor die inspraak van die Heilige Gees. As jy ‘n aptyt vir wêreldse dinge het, gaan jy deur leuens mislei word. Daarom is dit so belangrik dat ons God se Woord sal eer. God wil nie hê dat ons onkundig moet wees wanneer dit by Sy Woord kom nie. Wanneer die Woord van die Here jou fondament is en Hy jou bron is, dan hardloop jy nie na dobbelhuise as die nood druk nie. Die Hereis jou bron. Kom uit die duister en verwarring en kom in die lig van die Woord. Kom uit jou vleeslikheid en jou eie krag en maak God se Woord jou fondament.

Die wêreld bied vir ons dinge aan waarmee die kerk nooit mee sal kan kompeteer nie. Dis maklik om ons siele vet te voer met als wat die wêreld bied, maar ons gees ly skipbreuk. Christene is soms vasgevang in misleiding en illusie. Die wil van die siel oorheers baiekeer mense se lewens. Kyk wat sê Filippense 3:3 – Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Ons moet versigtig wees om nie op die vlees te vertrou of om staat te maak op die letter van die wet nie.

Romeine 7:6 – Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie. Ek wil vir jou leer dat jy uit die oudheid van die letter moet kom en in die nuutheid van die Gees sal begin wandel. Wat bedoel ek dat jy uit die oudheid van die letter moet kom? Om uit die oudheid van die letter te kom beteken dat jy doen nie meer dinge omdat jy bang is die Here sal vir jou kwaad wees nie. Dit beteken ook dat jy nie meer goeie werke doen met die hoop dat jy só God se genade kan verdien nie. Om in die nuutheid van die Gees te wandel, is om deur die Heilige Gees gelei te word en God toe te laat om jou denke te vernuwe. Sagaria 4:6 sê –Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Daar is ‘n salwing op die Woord van die Here en daarom moet daar weer ‘n herlewing van gehoorsaamheid kom. Die salwing op jou lewe moet beheer word deur die grense van die Woord. My ou menslike natuur, my vlees en my siel soek altyd ‘n deel van die aksie wat die wêreld bied. Abraham, ons geloofsvader, is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Hy het ‘n belofte gehad van God dat hy die vader van die geloof sal word en dat hy ‘n geloofskind sal hê. Maar, hy het na die wêreld gekyk vir respek en hy het sy oë van die belofte gehaal. Die oomblik toe hy sy oë van die Here se belofte afhaal, toe val hy vir sy vrou se siels-raad en het hy Ismael by sy diensmeisie verwek. Abraham het iets verwek wat God nie beplan het nie.

Toe die diensmeisie Abraham se saad in haar het, toe is sy nie meer Sara se diensmeisie nie. En dit is presies wat vandag in die wêreld gebeur. Jy kom en vra die Here om jou uit ‘n situasie te red, terwyl die saad van die leuen diep in jou siel geplant is.

Ons maak dieselfde fout as Abraham as ons ‘n kompromie met die wêreld aangaan. Die wêreld spot met die Christene want ons is nie swanger met die Woord van God nie, maar met die leuens van die wêreld. Daar is net soveel egskeiding, wellus en verslawing in die kerk as in die wêreld. Dink terug aan Daniël…die Here het hom met ‘n boodskap na koning Nebukadneser gestuur. Die koning was te hoogmoedig om ag te gee op die Woord van die Here. Die koning het soos ‘n bees geword en gras geëet vir sewe jaar – dit was geen grap nie! As die salwing al is wat ons ooit nodig sal hê, waarom het Saul en Simson gevaal? Ons moet op ‘n plek kom waar ons aan die Woord gebonde sal wees; die Woord moet jou aangryp, jou beheer en jou dra.

Dis wat dit is om Woordgevestig en Gees-gelei te wees. Ons moet kennis van die Woord opdoen sodat ons die stem van die Heilige Gees kan erken en gehoorsaam. Ons moet die waarheid ken en dit gebruik om die vyand se leuens mee te beveg. God is jou leidsman en sal jou lei in alle waarheid, maar daarvoor moet die Woord van God die fondament van jou lewe wees!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: