Skip to content

Vat God op Sy Woord

May 11, 2011

deur Gary Kieswetter

God is wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom

In Johannes 4 lees ons van ‘n man wat Jesus gevra het om sy seun wat op sterwe lê, gesond te maak. Hy was ‘n koninklike beampte en ‘n gesiene en gerespekteerde man in die samelewing. Hy het toegang tot die beste mediese versorging gehad en tog kon niemand iets vir sy seun doen nie. Hy het geweet dat geen geld in die wêreld kon sy seun van ‘n gewisse dood red nie. Uit desperaatheid het hy die risiko geneem om ‘n Jood vir hulp te nader . . .

Partykeer wag ons ook tot op die laaste nippertjie om God om hulp te vra. Ons kyk eers wat ons met ons geld kan regkry voor ons God se hulp inroep.

Hierdie koninklike hoofman het gehoor dat Jesus in die dorp is en hy het sy kans gebruik. Hy het die langpad gevat en ongeveer drie dae geloop om by Galilea uit te kom waar Jesus was. Toe hy uiteindelik by Jesus uitkom, het hy net een versoek gehad –Jesus moet asseblief saam met hom kom om sy seun te genees. Hy het net ‘n klein bietjie geloof gehad maar het besluit om dit te gebruik vir alles wat dit werd is. Waar het die man sy klein bietjie geloof vandaan gekry? Van dieselfde plek waar ek en jy ons geloof vandaan kry – deur die aanhoor van die Woord. Romeine sê dat geloof kom deur die Woord en die aanhoor daarvan.

Hierdie man het met sy gebroke geloof na Jesus toe gegaan en ‘n wonderwerk van Hom geëis. Die punt wat ek wil oorbring is dat jy nie moet toelaat dat jou klein geloof jou verhoed om na God toe te gaan nie. Kom met die bietjie geloof wat jy het, jy hoef nie te wag totdat jou geloof groot is voordat jy dit op die proef stel nie. Jou geloof groei juis deur te woeker met die bietjie wat jy het! Kom met klein, swak of gebroke geloof – maak net seker dat jy kom. Hierdie man het nie net sy siek seun na Jesus gebring nie, maar ook sy swak en onvolmaakte geloof. Sy seun het op sterwe gelê en kon enige oomblik sy laaste asem uitblaas. Hierdie man was desperaat en raadop! Maar iewers het hy gehoor dat Jesus naby is en dat Hy dinge kan laat gebeur wat geen dokter of geld kan laat gebeur nie.

Hierdie man moes ‘n belangrike besluit neem – of hy moes die laaste paar dae by sy seun se bed waak om daar vir hom te wees as hy afsterf, of hy moes die pad vat en hoop dat hy Jesus betyds in die hande kan kry en dat Hy iets vir hom kan doen. Dink net hoe hy dit sou berou het as Jesus niks vir hom kon doen nie of as hy nie Jesus betyds kon opspoor nie.

Moenie wag totdat dit amper te laat is voordat jy God nader vir hulp nie. Party mense wag te lank voordat hulle God ‘n kans gee. Party dink dat hulle verby die punt is dat God hulle kan help. Hulle dink dat God nie meer in hulle belangstel nie en ook glad nie omgee wat met hulle gebeur nie. Moenie wag totdat jy aan die einde van jouself kom voordat jy die begin van jou potensiaal in Christus ontdek en ontgin nie.

Toe die man uiteindelik by Jesus aankom en vra dat Hy saam met hom sal kom om sy seun te genees, antwoord Jesus hom ‘n baie snaakse ding . . . “As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie.” Wat Jesus eintlik hier vir Hom sê is dat hy nie sy vertroue in tekens en wonders moet sit nie, maar dat hy net in Sy Woord moet glo. Dis een ding om in tekens en wonders te glo en dit is iets anders om in God se Woord te glo. Daar is so baie mense wat God dien vir wat hulle van Hom kan kry. Hulle is so resultaat-bewus dat hulle vergeet dat alles eintlik oor Hom as persoon gaan.

Die beampte het Jesus toe na sy huis genooi om sy seun daar te kom genees. Weens sy gebrekkige geloof het hy nie geweet dat Jesus die Woord van God iswat vlees geword het en dat Hy wonderwerke kan laat geskied sonder om fisies teenwoordig te wees nie. Hy het nie besef dat God alomteenwoordig en almagtig is nie. Wanneer Jesus die woord spreek, is daar geen perke van tyd en ruimte nie. God het nie net die heelal geskep deur Sy Woord te spreek nie, maar behou ook alle dinge deur die Woord van Sy krag.

‘n Teken is alles goed en wel solank jy weet dat ‘n teken nooit groter is as dit waarna dit wys nie. As jy ‘n padteken sien wat aandui dat Kaapstad nog 180km vêr is, is die teken nooit groter as Kaapstad self nie. ‘n Teken is altyd kleiner as die ding waarna dit verwys. Daarom kan jy nie jou geloof in tekens in wonders sit nie, jy moet jou geloof in God se Woord sit wat groter is as enige teken. Ons Suid-Afrikaners moet afstand doen van ons sien-is-glo-filosofie.

Toe die dissipels saam met Jesus gereis het, het hulle oral die Woord van God bedien en Jesus het saam met hulle gewerk en het die Woord met tekens en wonders bevestig. Jesus het die prediking van die Woord kom beaam met wonderwerke. Tekens en wonders is baie belangrik, maar wanneer dit die Woord van God vervang en dit raak belangriker as die Woord, dan raak dit gevaarlik. Tekens en wonders sal nooit belangriker as God se Woord wees nie. God se Woord het wel tekens en wonders tot gevolg!

Daarom sê die Bybel dat alle dinge moontlik is vir die wat gló – maar dan moet jou geloof en jou vertroue in die Woord van God en in Hom as persoon wees. Johannes 1:1 sê dat in die begin was die Woord en die Woord was met God en die Woord was God gewees. Die Woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het Hom aanskou vol van genade en waarheid. Daarom sê Kolossense 2:9 dat die volheid van die Godheid het liggaamlik in Jesus Christus gewoon. Ek en jy het ook die volheid van die Godheid in ons deur Jesus Christus en die Heilige Gees wat in ons woon.

Kom ons kom terug na die gesprek tussen die beampte en Jesus. Jesus het nou net vir Hom gesê dat hy moet glo sonder om tekens en wonders te sien, maar die beampte dring aan dat Jesus saam met hom kom. Wat Jesus vir die man probeer sê, is dat as Hy net die woord van genesing spreek, is dit net so goed as wat Hy fisies saam met die man na sy huis gaan. Jesus sê toe vir Hom: “Gaan jou seun lewe!” Daardie selfde oomblik het die beampte se seun gesond geword.

Dis wonderlik om te dink dat God Sy Woord vooruit kan stuur om mense te genees! Vir veertig jaar lank in die woestyn het geen Israeliet siek geword nie alhoewel hulle in ongehoorsaamheid en rebellie teenoor God geleef het. God was getrou alhoewel hulle ontrou was. Hoekom? Want God is wakker oor Sy Woord om dit sorgvuldig na te kom. Omdat God se Woord nie ledig na Hom toe kan terugkeer nie, maar dit sal doen wat dit gestuur is om te doen.

Jesus wou die beampte sover kry om Hom op Sy Woord te vat en te glo dat sy seun genees sou word sonder enige fisiese aanraking. As daar iemand in hierdie wêreld is wat ons op Sy Woord kan vat, dan is dit God! Hoeveel keer het jy nie dalk al jou woord vir jou kind gegee net om daarvan te vergeet totdat jou kind jou herinner aan die belofte wat jy gemaak het nie. God wil ook hê dat ons Hom gedurig aan Sy Woord moet herinner – nie omdat Hy gaan vergeet wat Hy beloof het nie, maar sodat ons onsself kan herinner aan Sy Woord want geloof kom deur die hoor van God se Woord.

Jesus se belofte van genesing was al bewys wat die man nodig gehad het dat sy seun genees sou word. Hierdie man het Jesus op Sy Woord gevat en Hom vertrou om dit na te kom – dit is een van die grootste geloofstappe wat enige mens kan neem! God se Woord is Sy eer, dit is ook die waarborg dat jy sal kry wat Hy beloof het. As jy God op Sy Woord vat, is dit ʼn uitgemaakte saak!
Toe die beampte omgedraai het, het hy die keerpunt van sy ongeloof bereik en kon Hy alles wat God vir hom ingedagte gehad het, sy eie maak. God dink altyd verder as jou behoefte. Hy dink Sy wil vir jou; Hy dink aan die einde nog voordat jy aan die begin dink. Hy is die Alfa en die Omega en die Begin en die Einde en die Eerste en die Laaste.

Eers het die beampte die Woord gevat, maar later het die Woord hom gevat! Dis soos om brandewyn te vat en na ‘n rukkie dan vat die brandewyn vir jou! Daar is nie iemand op hierdie aarde wat aanhou wyn kan vat sonder dat die wyn hom vat nie. Netso is daar niemand op aarde, ryk of arm, goed of sleg wat kan Woord vat sonder om daardeur beïnvloed te word nie.

Ek wil graag gou ‘n paar vergelykings tref tussen wyn en die Woord van God. Dronk mense is vry van al die dinge wat nugter mense gevangene hou. Laat ek verduidelik . . . Veronderstel jy is iemand wat baie skaam is en nie graag met vreemdelinge praat nie. As jy ‘n knertsie wyn neem, dan is dit die begin van die einde van jou skaamte en teruggetrokkenheid. Hoe meer wyn jy drink hoe kleiner is die invloed wat jou tekortkominge en swakhede op jou het. En voor jy sien het jy in ‘n sosiale vlinder ontpop!

Skielik het al hierdie nonsens nie meer ‘n houvas oor jou nie omdat iets sterker die oorhand gekry het en al jou inhibisies in die hek laat duik het. Wanneer God se Woord eers posgevat het in jou lewe het sondebewustheid, minderwaardigheid, seer, verwerping en ongeloof nie meer ‘n effek op jou lewe nie. As God se Woord jou eers gevat het, dan moet jou ongeloof en twyfel maar eers eenkant toe staan! Mense wat vol van God se Woord en Gees is, is nie vatbaar vir die dinge van die vlees nie.

Maar net soos wat wyn nie vir altyd in jou sisteem bly nie, bly die Woord van God nie altyd in jou sisteem nie. Hoe minder die wyn jou affekteer, hoe meer affekteer jou inhibisies jou. Hoe minder die Woord van God jou affekteer, hoe meer affekteer jou sonde jou. Daarom moet jy jou gedurig met die Woord van God vul sodat jy altyd vol van Sy karakter kan bly en nooit toelaat dat vleeslike dinge jou beetkry nie.

Ons maak ongelukkig die fout om te dink dat vandag se Bybelstudie genoeg is om ons vir die hele week te hou. Maar na ‘n rukkie vergeet jy wat jy gelees het, jy vergeet wat die Here jou beloof het en voor jy sien dink jy weer dat die Here nie vir jou omgee nie. Die Woord in jou begin wegkwyn en voor jy sien is al daardie ou skuldgevoelens en minderwaardigheids-komplekse weer terug in jou lewe!
Terwyl die beampte op pad terug huis toe is, het sy diensknegte hom kom inlig dat sy seun genees is. Hy het letterlik na die vervulling van God se belofte geloop. As jy toelaat dat die Woord jou vat, sal jy ook gegroet word met die boodskap dat God jou gebede verhoor het en Sy Woord gestand gedoen het.

Dit gaan nie oor wat jy het in die lewe nie – maar wat jóú het! Dis nie hoeveel van die Bybel het jy nie, maar hoeveel van die Bybel het jóú! Alles wat jy nie toelaat dat God raakvat in jou lewe nie, is nog vatbaar vir die vyand. Wanneer die Woord jou eers gevat het, beïnvloed dit alles in jou lewe – vanaf jou woordeskat tot die manier hoe jy dink en hoe jy die lewe in die algemeen sien.
Dis jou verantwoordelikheid om die Woord van God te vat en dit is God se verantwoordelikheid om Sy Woord na te kom!

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: